Türkmenistanda Gurban baýramy 31-nji iýul, 1-2-nji awgustda belleniler

Türkmenistanda Gurban baýramy 31-nji iýul, 1-2-nji awgustda belleniler

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň gol çeken resminamasyna, şeýle hem Türkmenistanyň Zähmet kodeksiniň 81-nji maddasyna laýyklykda, ýurdumyzda Gurban baýramy 2020-nji ýylyň 31-nji iýulynda, 1-2-nji awgustynda bellenilip geçiler.

Degişli resminama döwlet Baştutany 27-nji iýulda gol çekdi.
Resminamada bellenilişi ýaly, degişli Permanyň ýerine ýetirilmegini eýeçiliginiň görnüşine garamazdan, ähli edaralar, kärhanalar we guramalar üpjün etmeli.