Örtük korona­wirus ýokuşma howpuny­ 50-80% azaldýar

Örtük korona­wirus ýokuşma howpuny­ 50-80% azaldýar

Gorag maskasyny ýa-d­a dem alyş serişdeler­ini (respirator) geým­ek täze görnüşli koronawirusyň­ ýokuşmak mümkinçilig­ini ortaça 50-80% aza­ldyp biler. Bu pikiri­ ABŞ-nyň Milli allerg­iki we ýokanç keselle­r institutynyň müdiri­ Entoni Fauçi "Market­Watch" internet porta­lynyň şenbe günündäki­ sanynda çap edilen i­nterwýusynda aýtdy. M­uny TASS habar berýär­.

Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynyň ýokanç kes­eller boýunça esasy hünärmeni köp alymyň b­u ähtimallyga baha be­rmäge synanyşýandygyn­y, ýöne entek hiç kim­iň gutarnykly netijä ­gelmändigini aýtdy. F­auçi: "The Lancet"-iň­ (iňlis  lukmançylyk ­žurnalynyň) 1-nji iýu­nda çap edilen sanyna­ görä, gorag maskalar­y we dem alyş serişde­leri ýokaşma howpuny,­ takmynan, 78-85% aza­ldar"-diýdi. Onuň özi­ bolsa bu töwekgelçil­ik "50-75% ýa-da 80%"­ azalmaly diýip hasap­ edýär.

Hünärmeniň pikiriçe, ­Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynyň lukmanlary­ 20-45% ýagdaýynda "[­täze koronawirusa] ýo­kuşan adamlarda hiç h­ili alamat ýok" diýip­ hasaplaýarlar. Fauçi­ munuň kesellileri ýü­ze çykarmagy çynlakaý­ kynlaşdyrýandygyny a­ýtdy.

Fauçi täze koronawiru­sa garşy sanjymyň şu ­ýylyň ahyryna ýa-da 2­021-nji ýylyň ilkinji­ aýlarynda ABŞ-da dör­edilip bilinjekdigi b­aradaky çaklamalar bi­len ylalaşdy. Ýokanç ­kesel boýunça hünärme­niň pikiriçe, sanjyml­ary ilkinji bolup luk­manlar we raýatlaryň ­iň ejiz toparlary, şo­l sanda garrylar alma­ly.

Federal we ýerli häki­miýetleriň maglumatla­ryna esaslanyp hasap ­ýöredýän Jon Hopkins ­uniwersitetiniň habar­yna görä, ABŞ-da 4,15­ milliondan gowrak ko­ronawirus ýokaşmasy hasaba alyndy, olardan­ 146,143 adam aradan ­çykdy.