Tesla «Toyotadan» öňe geçip, iň gymmat awtomobil kompaniýasy boldy

Tesla «Toyotadan» öňe geçip, iň gymmat awtomobil kompaniýasy boldy

Tesla kompaniýasy ozalky lider “Toyota” ýapon awtomobil gurluşyk konserninden öňe geçip, dünýäde iň gymmat awtomobil öndüriji kompaniýa boldy. Teslanyň girdejisi koronawirus keseliniň epidemiýasyna we awtomobillere bolan islegiň birden pese gaçmagyna garamazdan, ösmegini dowam etdirýär. Tesla kompaniýasy özüniň 17 ýyllyk taryhynyň içinde birinji gezek bassyr dört çärýek yzygider girdeji aldy. Ikinji çärýegiň jemi boýunça awtoöndürijiniň sap girdejisi 2019-njy ýylyň ikinji çärýegindäki $408 mln ýitgä garşylykda $104 milliona barabar boldy. Bu barada “TWSJ” neşiri kompaniýanyň resmi wekillerine salgylanmak bilen habar berýär. Muny glas.ru ýetirýär.

2019-njy ýylyň üçünji çärýeginden başlap, Tesla çalt ösüşi görkezdi. 2020-nji ýylyň başynda kompaniýanyň girdejileri epidemiýa sebäpli kemeldi, muňa garamazdan, Tesla 16 mln dollar möçberinde girdeji aldy. Awtomobilleriň satuwyndan girdeji çärýek aňlatmasynda 1% ýokarlandy, ýöne ýyllyk aňlatmasynda 4% pese düşmek bilen $5,179 milliarda barabar boldy.
Model S elektromobilleriň söwdasy ýyllyk aňlatmasynda 40%, ýagny 10,614 müň elektromobile çenli pese gaçdy, Model 3-iň söwdasy 3% ýokarlanmak bilen, 80,277 müň awtomobile barabar boldy. Yzygider dört çärýegiň içinde girdeji gazanmak kompaniýanyň paýnamalaryny S&P 500 indeksine girizmek üçin ýol açýar.
Neşir pandemiýanyň Teslanyň öňde goýan bir ýylyň içinde 500 müň elektromobili öndürmek bilen bagly maksadyna ýetmek ukybyny sorag astyna goýandygyny belleýär, bu 2019-njy ýylda çykarylan elektromobillerden 36% köpdür. Muňa garamazdan, Tesla bu wezipäni pandemiýa sebäpli kynlyk bilen ýerine ýetirjekdigini resmi taýdan aýdyp, bu maksadyndan ýüz öwürmedi.
2020-nji ýylyň birinji bazarlarynyň açylyşynda Teslanyň paýnamalary biržada sanyna $440-dan satyldy. Geçen bazar tapgyrynyň ýapylyşynda bahalar $1592 bolupdy, bazarlar ýapylandan soň paýnamalar $1657-ä çenli gymmatlady.