«Emirates Airlines» awiakompaniýasy Tährana gatnawlary gaýtadan dikeltdi

«Emirates Airlines» awiakompaniýasy Tährana gatnawlary gaýtadan dikeltdi

Ymam Homeýni howa menziliniň dolandyryş boýunça wise-prezidenti Muhammet-Reza Karimiýan “Emirates”-iň (BAE) alty aýlyk arakesmeden soň Tährana gatnawlary gaýtadan dikeldendigini mälim etdi. Bu barada ORIENT habar berýär.

"Bütin dünýäde COVID-19 wirusynyň ýaýramagy we syýahat isleginiň azalmagy dünýädäki köp sanly awiakompaniýany işini çäklendirmäge ýa-da togtatmaga mejbur etdi" – diýip, Karimiýan belleýär.
Karimiýan: "Lukmançylyk protokollaryna gyşarnyksyz eýermek we koronawirusa gözegçilik mümkinçilikleriniň gowulaşmagy awiakompaniýalara ýuwaş-ýuwaşdan kadaly işe gaýdyp gelmäge şert döretdi we biz ýene-de uçuşlaryň sanynyň köpelendigini görýäris. Şunuň bilen baglylykda, “Emirates” awiakompaniýasy Ymam Homeýni howa menzilinde uçuşlary täzeden başlamak meýlini mälim etdi we alty aý töweregi arakesmeden soň bu awiakompaniýanyň ilkinji gatnawy Tährana gondy" – diýip, ol sözüniň üstüni ýetirýär.

Mälim bolşy ýaly, "Emirates Airlines" Dubaýda ýerleşýän dünýäniň iň uly awiakompaniýalarynyň biridir. Ol Birleşen Arap Emirlikleriniň syýahatçylygyny we infrastrukturasyny ösdürmek üçin Dubaý Emirliginiň ýokary ýolbaşçylygy tarapyndan 1985-nji ýylda döredildi. Ol "The Emirates Group"-yň düzüm bölegi bolmak bilen, Ýakyn Gündogardaky alty yklymyň 80 ýurdunda 150-den gowrak ugur boýunça hepdede 3600-den gowrak gatnawy amala aşyrýan iň uly awiakompaniýadyr.