Germaniýa Tesla kärhanasynyň gurluşygy boýunça Maskyň meýilnamalaryny bulaşdyrdy

Germaniýa Tesla kärhanasynyň gurluşygy boýunça Maskyň meýilnamalaryny bulaşdyrdy

Tesla kompaniýasynyň Germaniýadaky dördünji Gigafactory kärhanasynyň gurluşygyny dowam etdirýändigine garamazdan, kompaniýanyň ilkibaşdaky meýilnamalary bozulypdy. Germaniýanyň Grýunhaýde şäheriniň ýaşaýjylary, şeýle-de daşky gurşawyň ýagdaýy barada aladalanýan ýerli ekologlar amerikan telekeçisi Ilon Maskyň meýilnamalarynyň bozulmagyna getirdiler. Bu barada popmech.ru habar berýär.

Belläp geçsek, kompaniýanyň ABŞ-da hem iki kärhanasy, Hytaýda bir kärhanasy bar. Ýewropanyň territoriýasynda kärhana gurmaklyk 2015-nji ýyldan bäri maslahatlaşylyp gelinýär, bu kompaniýa üçin uly girdeji. Ýewropada Tesla elektromobilleri köp satylýar, täze pikir bolsa ulaglaryň Kaliforniýadan getirilmegine çykdajylary azaldar. Kärhanany Germaniýanyň paýtagty Berliniň ýerleşýän ýeri bolan Brandenburg topragynda gurmak meýilleşdirildi. 
Ýöne şu hepde Bloomberg habarlar gullugy ýurduň degişli edaralaryna berlen resminamalara salgylanmak bilen, kompaniýanyň indi nemes meýdançasynda akkumulýatorlary gurmagy meýilleşdirmeýändigini habar berdi. Kompaniýa bu kärhanada plastik öndürmekden hem boýun gaçyrmagy meýilleşdirýär. Tesla täze kärhanasynda diňe awtomobilleri öndürer. Kompaniýanyň awtomobilleriň önümçiligi üçin ulanmagy meýilleşdiren suw möçberi ýerli ýaşaýjylar üçin aýratyn ynjalygy döretdi, sebäbi ol ýerli ýabany tebigat üçin howp salýardy. Gurluşyk üçin tokaýlary bölekleýin çapmalydy. Şol sebäpli kärhana dawaly boldy.
Ýöne resmi adamlaryň şertli gollandyklaryna garamazdan, häzirlikçe taslamanyň hökümet tarapyndan gutarnykly makullanylmandygyny belläp geçmek gerek. Häzir Tesla ýerli çinownikler bir mesele tapýança, öz işini dowam etdirip bilýär.