KIBERone, Amakids we Sanly Sowat çagalara we ululara dil, programmirleme boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

 • 23.08.2023 16:22
 • 107709
KIBERone, Amakids we Sanly Sowat çagalara we ululara dil, programmirleme boýunça hyzmatlaryny hödürleýär

Amakids bilim merkezi:

 • IŇLIS DILI okuwlary;
 • RUS DILI okuwlary;
 • MENTAL ARIFMETIKA boýunça okuwlary hödürleýär.

ÇAGA NÄÇE WAGTDA IŇLIS DILINI ÖWRENIP BILER?
Çaganyň dil öwrenmek boýunça okuwlarynyň ortaça dowamlylygy onuň ýaşyna, dil biliş derejesine, şeýle hem yhlasyna bagly bolýar. AMAkids bilim merkezi çagalaryň iňlis dilini oýun görnüşinde höwes bilen öwrenip, başarnyklaryny tiz wagtda ösdürmekleri üçin amatly şertleri hödürleýär.

MENTAL ARIFMETIKA näme?
Ol çaganyň aňynda kalkulýator ýa-da kagyz ulanmazdan geçirýän çylşyrymly hasaplamasy. Ol çaganyň tiz wagtda hasaplaýyş ukyplaryny ösdürýär, ýadyny we ünsüni ýokarlandyrýar. Logiki pikirlenmäni ösdürýär. Mental arifmetika beýnini türgenleşdirmegiň bir usuly hökmünde ulanylýar.

Çaga programmirlemäni öwretmegiň näme peýdasy bar? KIBERone bu ugurda hyzmatlaryny hödürleýär
Programmirleme, emeli aň, saýt döretmek, çat-botlary ýazmak, foto we wideo montaž, VR we AR tehnologiýalar, Python , JavaScript dilleri, 2d we 3d oýunlary, ykjam goşundylary döretmek... Bu günki gün has ýygy-ýygydan eşidilýän sözler. Häzirki zaman dünýäsi her bir adamyň bu düşünjelerden belli bir derejede habarly bolmagyny talap edýär. Bu bilimleri çaga öwretmek bolsa her bir ene-ata üçin geljege goýýan amatly maýa goýumydyr. KIBERone kompaniýasy 6-16 ýaş aralygyndaky çagalara bu ugurda hyzmatlaryny amatly bahadan hödürleýär.


Çaga programmirlemäni öwretmegiň nähili artykmaçlyklary bar?

 • Programmirleme bilen meşgullanmaklyk çagada matematika we informatika boýunça bilimlerini ýokarlandyrmagyna mümkinçilik berýär;
 • Programmirleme — her bir adamda abstrakt pikirlenmekligi ösdürýär, ýady türgenleşdirýär we pikirleniş tizligini güýçlendirýär. Çaga logiki taýdan pikirlenmekligi, özbaşdak karar kabul etmekligi öwrenýär.

Kiberone-da okuwlar ýeňil görnüşde, çaganyň tiz özleşdirip biljek formasynda geçirilýär.
OKUWLARYŇ 20%-I  — NAZARY OKUWLAR, 80%-i — AMALY SAPAKLAR GÖRNÜŞINDE geçirilýär.
Okuwlaryň hiline göz ýetirmek üçin MUGT SYNAG SAPAGYNA gatnaşyp bilersiňiz.

Sanly Sowat bilim merkezi: 

 • Ulular üçin programmirleme 
 • Kompýuter Sowatlylygy 
 • Iňlis dili
 • Grafiki dizaýn 

Ähli okuwlara häzirki wagtda 20% arzanlaşyk hereket edýär.
Kiberone,  AMAkids , Sanly Sowat  bilim merkezleri barada has giňişleýin maglumaty Instagram sahypalaryndan alyp bilersiňiz.

Telefon:
+99362206419;
+99363 63-91-92;
+993 62 52-56-38

Instagram: @kiberonetm
@sanly_sowat;
@amakidstm

düýn 15:42
10679

«Central Park» restoranyndan eltip berilýän tagamlary 50% arzanlaşyk bilen sargyt edip bolýar

Aşgabatda «10 ýyl Abadançylyk» köçesiniň ugrunda «Altyn asyr» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän «Central Park» restorany eltip berilýän tagamlaryna 50% arzanlaşyk yglan etdi. Indi, menýudaky tagamlary öýde ýa...

27.09.2023 18:17
11884

MAVI egin-eşik dükanyna täze güýz kolleksiýasy geldi

«Berkarardaky» MAVI dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi. MAVI dükany erkekler hem-de zenanlar üçin bölümlerinde möwsüme görä köýnekleriň, jinsileriň, aksessuarlaryň giň toplumyny amatly bahadan hödürleýär...

26.09.2023 22:05
11801

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty: gijelerine +10 gradusa çenli salkynlar

Şu hepdäniň dowamynda ýurdumyzda açyk howanyň bolmagyna garaşylýar. Ýöne sebitleriň käbirinde az-kem ýagyş ýagar, howa gijelerine +10 gradusa çenli peseler. Howanyň ortaça temperaturasy +29 gradus bolar diýip,...

26.09.2023 13:48
63841

LC Waikiki dükanyna egin-eşikleriň täze güýz tapgyry geldi

Güýz egin-eşikleriňizi täzelediňizmi! LC Waikiki täze kolleksiýasyny hödürleýär. LC Waikiki brendiniň Aşgabatdaky resmi dükany egin-eşikleriň täze — güýz tapgyrynyň gelendigini ýatladýar. Täze gelen kolleksiýanyň...