Aşgabatda öýde gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

  • 03.06.2023 17:33
  • 47135
Aşgabatda öýde gurnalýan basseýnleriň dürli görnüşlerini nireden satyn alyp bolýar?

Aşgabatda «Gül Zemin» söwda we dynç alyş merkezinde ýerleşýän «INTEX» dükany öýlerde-howlularda gurnalýan basseýnleriň hem-de basseýne degişli aksessuarlaryň, çagalar hem ulular üçin çişirilýän ballonlaryň, şeýle hem suwa düşmek üçin esbaplaryň giň toplumyny hödürleýär.

Basseýnler dürli ölçeglerde bolýar. Olaryň iň ulusynyň ölçegi — 975x488x132 bolup, ol gurnalýan görnüşdir. Mundan başga-da dükanda dürli ölçeglerde çişirilýän görnüşdäki basseýnler hem bar.
Dükanyň satyjylary siziň öýüňize laýyk geljek görnüşdäki basseýni saýlamakda gymmatly maslahatlaryny bererler.
Dükanda eltip we gurnap bermek hyzmaty hem bar.
Satylýan harytlaryň görnüşleri bilen dükanyň Instagram sahypasyna girip hem tanşyp bilersiňiz.
Tölegler nagt we nagt däl görnüşde amala aşyrylýar.

Salgysy: «Gül Zemin» SDAM, 3-nji gat, «INTEX» dükan.
Instagram: @intex_basseyn_ashgabat
Habarlaşmak üçin telefonlar: +99361 166104; +99362 851881

şu gün 10:03
13

Öz logotipiň bilen ýokary hilli ýeňsiz kurtkalary nireden sargyt edip bolýar?

Logotipiň oturdylan ýeňsiz kurtkalar diňe bir öz işgärleriň üçin iş eşigi bolmak bilen çäklenmän, eýsem, müşderiler üçin hem ýerine düşen sowgat bolup biler. Siziň logotipiňiz oturdylan ýeňsiz kurtkalary geýen...

27.11.2023 15:24
24382

Türkmenistanda hepdelik howa maglumaty (27.11 — 03.12)

Türkmenistana aram salkyn howa aralaşdy. Howanyň ortaça temperaturasy gündizlerine +12 gradus bolar. Hepdäniň dowamynda gijelerine howanyň sowamagyna garaşylýar. Daşoguz welaýatynda gijelerine howanyň temperaturasy...

27.11.2023 14:10
36144

Aşgabatdaky dükan dünýäde ilkinji bolup 365 günläp ähli harytlaryna 70% arzanlaşyk yglan etdi

365 günläp ähli harytlaryna 70% arzanlaşyk yglan eden dükan barada eşidip gördüňizmi? Aşgabatda «Berkarar» SDAM-da ýerleşýän «FLO» aýakgap dükany hut şular ýaly arzanlaşyk yglan etdi. Aksiýa şu gün — 27-nji noýabrda...

27.11.2023 13:16
101832

Ertir Aşgabatda «Agro Pak» azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi açylýar

28-30-njy noýabrda Aşgabatda «Agro Pak Türkmenistan – 2023» ady bilen azyk, gaplama we oba hojalyk önümleriniň halkara sergisi öz işine başlaýar. Sergini Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen «Sofuar» kompaniýasy...