«Türkmen teatr sungaty» atly festiwal geçirilýär

«Türkmen teatr sungaty» atly festiwal geçirilýär

21 — 25-nji maýda “Türkmen teatr sungaty” festiwal geçirilip, onuň çäklerinde paýtagtymyzdaky teatrlarda dürli sahna oýunlary görkeziler, teatr toparlarynyň ýolbaşçylarynyň hem-de döredijilik işgärleriniň gatnaşmagynda iş maslahatlary geçiriler.

Wise-premýer M.Mämmedowanyň 19-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde beren hasabatyndan görnüşi ýaly, festiwalyň açylyş dabarasynyň barşynda daşary ýurt teatrlarynyň ýolbaşçylarynyň we döredijilik toparlarynyň sanly ulgam arkaly çykyşlary göz öňünde tutulýar. Döwlet Baştutanynyň garamagyna festiwaly geçirmegiň meýilnamasy hödürlenildi.
Döwlet Baştutany teatr festiwalyny guramak baradaky gürrüňe geçip, hödürlenen meýilnamany makullady hem-de döredijilik forumyny ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmegi, ýurdumyzyň teatr sungatynyň gazananlaryny hemmetaraplaýyn açyp görkezmegi tabşyrdy.