Telemedisina lukmany — Russiýada 2021-nji ýylyň iň talap edilýän hünäri

Telemedisina lukmany — Russiýada 2021-nji ýylyň iň talap edilýän hünäri

Russiýada 2021-nji ýylda iň esasy talap edilýän täze hünär hökmünde telemedisina lukmanynyň hünäri ykrar edildi. Pandemiýa döwründe hut şu ugurdaky hünärmenlere isleg 5 esse ýokarlandy. Muny anyklamak üçin zarplata.ru serwisiniň barlag merkezi gözegçilik geçirdi. Bu barada TASS agentligi ýazýar.

Gözegçilik 3-8-nji iýun aralygynda geçirildi we onuň netijeleri boýunça habarda: «Russiýada 2021-nji ýylda iň talap edilýän täze hünär telemedisina lukmany boldy — şu ugurdaky hünärmenlere isleg pandemiýa döwründe 5 esse ýokarlandy. Şonuň bilen birlikde terapewt we pediatr lukmanlaryna isleg 10 esse artdy. Häzir olara 130 müň rubl aýlyk hödürleýärler» diýip bellenilýär.
Gözegçiler şeýle hem geljekde talap ediljek hünärleriň arasynda nawigasiýa we Arktika şertlerinde gurluşykda işlejek hem-de robot tehnikasy boýunça hünärmenleriň bardygyny aýdýarlar. Täze dörän dronlaryň sürüjisi, kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmen, 3D usulda çap etmegiň inženeri, hyýaly hakykat dizaýneri ýa-da VR arkitektor ýaly hünärler hem durnukly talap edilýänleriň hatarynda görkezilýär.