Gurbanguly Berdimuhamedow aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny haýyr-sahawat gaznasyna geçirdi

Gurbanguly Berdimuhamedow aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny haýyr-sahawat gaznasyna geçirdi

Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow täze açylan Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasyna ilkinji bolup özüniň aýlyk zähmet hakynyň ýarysyny geçirdi. Bu barada «Watan» habarlar gepleşiginde habar berildi.

Öň habar berşimiz ýaly, şu ýylyň 29-njy martynda Türkmenistanyň Prezidentiniň gol çeken Kararyna laýyklykda, ösüp gelýän ýaş nesilleri durmuş taýdan goldamak, howandarlyga mätäç çagalaryň saglygynyň dikeldilmegine ýardam bermek, olaryň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen, ýurdumyzda Howandarlyga mätäç çagalara hemaýat bermek boýunça haýyr-sahawat gaznasy döredildi. Türkmenistanyň Mejlisiniň Karary bilen, bu gazna Gurbanguly Berdimuhamedowyň ady dakyldy. Türkmenistanyň Merkezi bankynda haýyr-sahawat gaznasynyň milli we daşary ýurt pullarynda hasaplary açyldy.
Täze döredilen gaznanyň serişdeleri şol çagalaryň tölegli saglyk, bilim hyzmatlaryndan peýdalanmaklary, mynasyp dynç almaklary we beýleki zerurlyklary üçin gönükdirilip bilner diýip, Gurbanguly Berdimuhamedow aýtdy.