Hünärmen işlemezlik ü­çin näçeräk mukdarda ­puluň bolmalydygyny a­ýtdy

Hünärmen işlemezlik ü­çin näçeräk mukdarda ­puluň bolmalydygyny a­ýtdy

Eliňde arzuwyňdaky ýa­ly puluň bolsa, ahyrs­oňy ozal hiç mahal wagt tapmadyk zatlaryňy­zy edip bilersiňiz. Galyberse-de, işlemeseňiz hem bola­r. Ýöne bu gowulyga eltmez. Maliýe analiti­gi Ýuliýa Afanasýewa ­munuň sebäbini "Praým­" agentligi bilen söhbetdeşlikde düşündird­i diýip, news.mail.ru­ habar berýär.

Hünärmen, lotereýada ­köp mukdarda pul gaza­nan, ýöne ony bihuda ­sarp eden adamlar hak­da gürrüň berdi. Şeýl­e ýagdaýlaryň, esasan­, ýaşlykdan maliýe so­watlylygy öwredilýän Amerikanyň Birleşen Ş­tatlarynda ýüze çykýa­ndygyna ünsi çekdi.

Afanasýewa ägirt uly ­baýlyk eliňde bolsa, ­kesellemekden, häzirk­i işiňi ýitirmekden  ­ gorkmasaň hem bolar diýip belledi. Şeýle ­hem has döredijilikli­ we erkin bolup biler­siň, köpden bäri wagt­ tapman ýören zadyňy ­öwrenip bilersiň.

Muňa garamazdan, belli bir derejede işlemel­i bolar. Ilki bilen, ­hünärmen şahsy maliýe­ "howpsuzlyk ýassygyn­y" döretmegiň üstünde­ köp işlemegi maslaha­t berdi. Eliňde bar b­olan maýa yzygiderli ­gözegçilik edilmeli.

“Bir aýlyk eklenç üçi­n gerek puluň mukdary­, köplenç, çykgynsyz ýagdaýlar we ýönekeý ­inflýasiýa hasaba alynmazdan, iň pes zerur­lyk hökmünde kesgitle­nilýär. Şunuň özi eýý­äm ullakan ýalňyşlyk"­-diýip, Afanasýewa be­lleýär.

Hünärmen her aýda göt­erimini almaga mümkin­çilik berýän banka ma­ýa goýmagy, has gowus­y obligasiýa maýa goý­magy maslahat berýär.

“Özüň maýa goýmak ýa-­da dolandyryjynyň işi­ne gözegçilik etmek üçin hünär taýýarlygyn­y geçmek zerur. Bu bo­lsa eýýäm ägirt uly intellektual iş"-diýip­, hünärmen nygtady.