Gündizki we gijeki düýşleriň arasyndaky tapawut ýüze çykaryldy

Gündizki we gijeki düýşleriň arasyndaky tapawut ýüze çykaryldy

Somnolog lukmany Aleksandr Kalinkin gündizki we gijeki düýşleriň arasyndaky tapawudy ýüze çykardy. Bu barada msn.com habar berdi.

Hünärmeniň aýtmagyna görä, gijelerine düýş görmek ähtimallygy has ýokary bolýar. Şeýle hem ol gorkynyň ukynyň haýal fazasynda, esasan hem gijäniň birinji ýarymynda ýüze çykýandygyny belläp geçdi. Şol bir wagtyň özünde, dem alyş ýollarynyň agyr  keselinden ejir çekýän adamlar gijelerine bolşy ýaly, gündizlerine hem düýş görüp bilerler.
Kalinkin gündizki uky 30 minutdan geçmedik ýagdaýda adamyň serini durlap biljekdigini aýtdy. Ýarym sagatdan köp ýatmak ýakymsyz netijelere getirip biler.

"Gündiz ukyny 30 minuda çenli azaltsak, bu biziň rahatlygymyza, keýpimize we netijeliligimize oňyn täsir eder" diýip, lukman belledi. Şeýle hem ol gündizki ukynyň dowamlylygynyň 30 minutdan geçen ýagdaýynda oýanandan soň adamyň özüni aşa ýadaw duýup biljekdigini, onuň agşamky ukusynyň hem kynlaşjakdygyny aýtdy.