Aýallar erkeklere garanyňda "pikiriňi okamaga" has ukyply bolup çykdy

Aýallar erkeklere garanyňda "pikiriňi okamaga" has ukyply bolup çykdy

Bat, Kardiff we London uniwersitetleriniň psihologlary adamlaryň beýlekileriň hakykatdanam näme pikir edýändiklerine näderejede düşünýändiklerine baha bermek maksady bilen, ilkinji gezek “pikiri okamak üçin anketany” işläp taýýarladylar. Onuň netijesinde, aýallaryň özlerini başga biriniň ýerine goýup görmäge has ökdedigi ýüze çykdy diýip, profile.ru habar berdi.

4000 adamyň, şol sanda autizmli adamlaryň gatnaşmagynda geçirilen täze ylmy barlagda hünärmenler "pikir okamak" boýunça test döretdiler. Dört basgançakly ýönekeý anketanyň netijeleri 4-16 bal aralygynda (4 - pikir okamak ukybynyň pesligi; 16 - gowy) bahalandyryldy. Testleri gaýtadan işlemegiň netijesinde, ortaça bal 12 bilen 13 aralygynda boldy.
Netijede, aýallaryň erkeklere garanyňda "pikiri okamaga" has ökdedigi anyklandy diýip, MedicalXpress habar berýär. “Bir minutdanam az wagt alýan bu täze test kliniki ähmiýete eýedir"-diýip, işiň awtorlarynyň biri Reýçel Klatterbak aýtdy.