Hereketlendiriji işe girizilende sürüjileriň "gündelik" ýol berýän ýalňyşlygy aýdyldy

Hereketlendiriji işe girizilende sürüjileriň "gündelik" ýol berýän ýalňyşlygy aýdyldy

Sürüjileriň awtoulag otlanyp başlan badyna motory işe girizýän ýagdaýlary seýrek bolmaýar. Awtoulag hünärmenleri awtoulagyň otlanma prosesini eýýäm ilkinji sekuntlarda kesmegi nädogry hasaplaýarlar. Bu barada cursorinfo.co.il habar berýär.

Şeýlelikde, awtoulagyň otlama açaryny "start" ýagdaýyna çalt geçirmek maslahat berilmeýär. Hünärmenleriň pikiriçe, awtoulag otlanandan soň ilkinji sekuntlarda ulagyň elektronikasy tehniki ulgamlary "gözden" geçirýär.
Şeýle-de bu ýerde häzirki şertler, şol sanda howanyň temperaturasy barada maglumatlary tapmak we özleşdirmek hakynda hem gürrüň edilýär. Awtoulagyň elektronikasy zerur maglumatlary alyp, olary seljerip, garyndynyň emele geliş algoritmini saýlaýar. Eger-de bu proses kesilse, ýakylmadyk ýangyç buglary katalitik gowşadyja zyňylyp bilner. Munuň bolsa wagtyň geçmegi bilen enjamyň işleýiş ulgamynda näsazlygyň döremegine getirmegi mümkin.
Şeýlelik bilen, hünärmenler howlukmazlygy we ulagy çalt herekete getirmezligi maslahat berýärler.