2021-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

2021-nji ýylyň oktýabrynda Aşgabatda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler

2021-nji ýylyň 13-17-nji oktýabry aralygynda Aşgabat şäherindäki Olimpiýa şäherjiginiň Welotrek sport toplumynda Welotrek boýunça dünýä çempionaty geçiriler.

Sport we ýaşlar syýasaty ministrligine Türkmenistanyň Welosport federasiýasy hem-de Welosipedçileriň halkara bileleşigi bilen bilelikde çempionaty geçirmäge degişli ygtyýar berýän resminama Türkmenistanyň Prezidenti gol çekdi.
Bellenilişi ýaly, bu resminama halklaryň arasynda dost-doganlygy, hoşniýetli goňşuçylygy has-da pugtalandyrmak hem-de bedenterbiýäni we sporty wagyz etmek, jemgyýetimizde sagdyn durmuş ýörelgelerini işjeň ornaşdyrmak, ösüp gelýän ýaş nesli sport bilen meşgullanmaga giňden çekmek we olimpiýa hereketini ösdürmek, ýurdumyzyň halkara sport abraýyny has-da belende götermek, şeýle hem Türkmenistanyň ýygyndy toparynyň türgenlerini ýokary derejede toplumlaýyn esasda taýýarlamak üçin amatly şertleri döretmek maksady bilen kabul edildi.