Bill Geýts indiki pandemiýanyň mümkin bolan wagtyny aýtdy

Bill Geýts indiki pandemiýanyň mümkin bolan wagtyny aýtdy

Indiki pandemiýa Ýer ýüzünde 20 ýyldan peýda bolup biler. Şeýle çaklamany Microsoft korporasiýasyny esaslandyryjy Bill Geýts öňe sürýär diýip, TASS habar berýär.

“Eger-de şowuna bolsa, indiki pandemiýa 20 ýyldan ýüze çykyp biler. Ýöne munuň üç ýyldan bolup biljekdigini hem çaklamak bolar” – diýip, Geýts indiki pandemiýanyň gipotetiki mümkinçiligi baradaky soraga jogap berdi. Milliarderyň aýaly Melinda bilen bilelikde koronawirus ýokanjyna garşy göreşmek üçin ýüzlerçe million dollar bagyş eden haýyr-sahawat gaznasyna ýolbaşçylyk edýär.

Telekeçiniň nukdaýnazaryndan, tutuş dünýä we aýry-aýry ýurtlar koronawirus ýokanjyna garanda, indiki howply kesele has gowy taýýarlanarlar.

“Döwletleriň ählisi diýen ýaly Günorta Koreýa we Awstraliýa ýaly hereket eder. Olar adamlary barlagdan geçirmekde we karantini girizmekde çalasynlygy görkezdiler. Biziň barlag serişdelerimiz häzirkiden has kämil bolar. Biz ikinji gezek haýal ýagallyga ýol bermeris” – diýip, Geýts belleýär.

Halkara guramalaryň, federal we ýerli häkimiýetleriň maglumatlaryna esaslanyp, hasap çykarýan Jons Hopkins uniwersitetiniň maglumatlary boýunça, anna güni ABŞ-da täze koronawirus bilen kesellemegiň 195 542 ýagdaýy ýüze çykaryldy. Bu pandemiýa mart aýynda başlaly bäri iň ýokary görkezijidir. Uniwersitetiň maglumatlaryna görä, umuman alanyňda, ABŞ-da 12,12 mln kesel ýagdaýy hasaba alyndy, 256 163 adam ýogaldy. Ýurt iki görkeziji boýunça dünýäde birinji ýerde durýar.