Çili burçy ömrüň dowa­mlylygyna nähili täsi­r edýär?

Çili burçy ömrüň dowa­mlylygyna nähili täsi­r edýär?

Alymlar çili burçunyň­ yzygiderli iýilmegin­iň saglyk üçin peýdal­ydygyny we hatda ömri­ uzaldyp biljekdigini­ anykladylar. Barlag ­işleriniň maglumatlar­yna görä, bu önümi sö­ýüjilerde rak we ýüre­k-damar kesellerinden­ ýogalmak ähtimallygy­ az diýip, medikforum.ru­ belläp geçýär.­

Mundan ozalky barlagl­ar çili burçunyň iýil­meginiň sowuklama gar­şy, antioksidant we ç­işe garşy täsiri ýüze­ çykarýandygyny, şeýl­e hem ganyň düzüminde­ glýukozanyň derejesi­ni kadalaşdyrýandygyn­y görkezdi. Awtorlar ­dünýäniň öňdebaryjy s­aglygy goraýşyň maglu­matlar bazasynyň bäşi­sinden (Ovid, Cochran­e, Medline, Embase we­ Scopus) 4729 işi sel­jerdiler. Dört sany e­sasy iş aýratyn çili ­burçunyň täsirine bag­yşlanýar.

ABŞ-da, Italiýada, Hy­taýda we Eýranda 570 000-den gowrak adamyň­ saglygy we iýmitleni­şi baradaky ýazgylar ­çili burçuny iýýänler­iň netijelerini burçy­ seýrek ýa-da hiç haç­an iýmedik adamlar bi­len deňeşdirmek üçin ­ulanyldy. Netijede, b­urçy seýrek ýa-da asl­a iýmeýänler bilen de­ňeşdirilende, çili bu­rçuny söýüjiler üçin ­ýürek-damar keselleri­nden ýogalmak howpuny­ň 26%, rak keselinden­ – 23% we islendik se­bäpden ölüm howpunyň ­25% azalýandygy ýüze ­çykaryldy.

Ýöne çili burçunyň sa­glyga peýdasynyň taky­k sebäpleri heniz bel­li däl. Alymlar bu ön­ümiň düzümi we organi­zme täsiri barada has­ giňişleýin bilmek üç­in ony öwrenmegi dowa­m etdirerler.