"Belawia" Türkmenistana gatnawlaryny togtatmagynyň wagtyny uzaltdy

"Belawia" Türkmenistana gatnawlaryny togtatmagynyň wagtyny uzaltdy

"Belawiýa" käbir ugurlar boýunça uçuşlaryň togtadylmagynyň möhletini uzaltdy diýip, Sputnik gullugy habar berýär.

Belarus howa ýollary Aşgabat (1-nji noýabra çenli), Budapeşt, Riga, Tallinn, Larnaka, Woronež, Kazan, Nižniý Nowgorod (24-nji oktýabr aralygynda), Gruziýanyň ähli şäherlerine (31-nji oktýabr aralygynda) uçuşlary wagtlaýyn amala aşyrmaz.
Ýolagçylar ýatyrylan uçuşlaryň petekleriniň puluny yzyna alyp ýa-da 2021-nji ýylyň 30-njy martyna çenli gidiş senesini üýtgedip bilerler. Olar bu soraglar boýunça kassalara, kompaniýanyň wekilhanalaryna we goldaw hyzmatyna ýüz tutup bilerler.
Öň Belawiýanyň 30-njy sentýabrdan Moskwa uçuşlaryny täzeden başlajakdygy mälim edilipdi. Tomusda belarus kompaniýasy Moldowa, Albaniýa, Ukraina, Türkiýä we beýleki birnäçe ýurtlara uçuşlaryny gaýtadan dikeltdi.
Belawiýanyň Minsk - Aşgabat - Minsk ugrunda hepdede bir gezek Boeing 737 uçary bilen yzygiderli uçuşy amala aşyrandygyny ýatladýarys. Türkmen paýtagtyna uçuşlar sişenbe güni, yza gaýdyş uçuşlary bolsa çarşenbe güni amala aşyrylypdy.