Pekinde günüň dowamynda ýekeje-de COVID-19 hadysasy hasaba alynmady

Pekinde günüň dowamynda ýekeje-de COVID-19 hadysasy hasaba alynmady

Pekinde täze görnüşli COVID-19 ýokuşmasynyň ýejeke ýagdaýy hem hasaba alynmady diýip, 6-njy oktýabrda Sinhua habar gullugy habar berdi. Muny REGNUM ýetirýär.

Pekin şäher saglygy goraýyş komissiýasynyň berýän habaryna görä, soňky gije-gündiziň dowamynda şäherde ýekeje hem "import edilen", ýagny daşary ýurtlardan gelenlerde ýüze çykarylan howply ýokuşma hadysasy hasaba alynmady.
Ýurtda günüň dowamynda COVID-19-y başdan geçiren ýedi adam keselhanalardan boşadyldy. Epidemiýa başlaly bäri daşary ýurtly näsaglaryň umumy sany 2933-e ýetdi. Bulardan 2720 adam sagaldy, ýene 213 adam stasionar lukmançylyk kömegini almagyny dowam etdirýär. Daşary ýurtly hassalaryň arasynda henize çenli hiç hili ýitgi hasaba alynmady.