Awtoulagyň bat alanda siltenip başlamagynyň esasy sebäpleri

Awtoulagyň bat alanda siltenip başlamagynyň esasy sebäpleri

Tizlenme mahalynda awtoulagyň titräp başlamagyna ýygy-ýygydan şaýat bolýarys. Käbir ýagdaýlarda bu meseläni sürüjiniň özi çözüp biler, käbir ýagdaýlarda bolsa ussa ýüz tutmaly bolýar.
Munuň birnäçe sebäbi bolup biler, ýöne her halda olary takmynan, iki esasy topara bölüp bolar:
Birinjisi, otlanma (benzinli hereketlendirijide) bilen bagly meseleler.
Ikinjisi, elektrik ulgamy bilen bagly meseleler.

Pes hilli ýangyç
Gynansak-da, tizlenme wagtynda näsazlyk, köplenç, pes hilli ýangyç sebäpli ýüze çykyp bilýär. Mysal üçin, ýangyjyň düzüminde suw bar bolsa, şeýle ýangyçda işleýän hereketlendiriji yzygiderli näsazlyk tapyp durýar. Awtoulagyň ýangyç çelegini (bak) şeýle ýangyç bilen dolduran bolsaňyz, inžektorlara we ýangyç nasosyna zeper ýetirmezlik üçin ony dökmeli bolarsyňyz. Ýa-da sabyr etmeli we pes hilli benzini ýa-da dizeli ýakyp gutarmaly bolarsyňyz.

Dykylan ýa-da näsaz forsunkalar
Dizelli ýa-da benzinli hereketlendiriji - parhy ýok, kabul ediji dykylan ýa-da könelen ýagdaýynda, hereketlendirjiniň näsaz işlemegi ýangyç nasosy zerarly bolup biler.
Eger-de kabul ediji dykylan bolsa, ýangyç ulgamyny ýuwmak bilen bu ýagdaýy düzedip bolar. Eger-de drossel gapagy bar bolsa, onda hereketlendirijiniň işleýşindäki näsazlyk onuň hapalanmagy sebäpli hem ýüze çykyp biler.
Näsaz işlemeginde könelişen forsunkalaryň hem ýeterlik täsiri bar. Awtoulaglaryň käbir modellerinde forsunkalary abatlamak mümkin, ýöne köp halatda olary çalyşmaly bolýar.

Dykylan howa we ýangyç süzgüçleri
Hereketlendirijiniň ýaramaz işlemegine we tizlenme wagtynda näsazlygyň ýüze çykmagyna, köplenç, howa ýa-da ýangyç süzgüjiniň dykylmagy hem sebäp bolup bilýär. Beýle ýagdaýda diňe bir çykalga bar - süzgüji çalyşmaly.

Otlanma sweçasy
Birinji edilmeli iş – otlanma sweçasyny barlamak. Elektrodlardaky uly ýanyklar näsazlyga we şonuň netijesinde hereketlendirijiniň näsaz işlemegine sebäp bolýar. Tizlenmedäki näsazlyk hem şol sebäpden ýüze çykyp bilýär. Eger-de birbada maddy mümkinçiligiňiz ýok bolsa, onda sweçalary arassalap görüň, belki haýry deger, ýöne iň gowusy olary çalyşmakdyr.

Ýokary woltly simler we otlanma katuşkasy
Eger-de mesele sweçada däl bolsa, munuň sebäbi näsaz otlanma katuşkasynda ýa-da ýokary woltly simlerde bolup biler. Şeýle bolanda, onda bu ýerde hiç hili abatlaýyş kömek etmez, ony hökman çalyşmaly bolýar.
Otlanma jogap berýän modul blogy hem näsaz bolup biler. Näsazlygynyň sebäbini anyklamak üçin diňe diagnostika barlagdan geçirmeli bolýar, ýöne bu hem hemme halatlarda ýardam etmeýär. Ony çalyşmak bilen sazlap bilersiňiz.