Koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary azaldy

Koronawirus pandemiýasy sebäpli Ýeriň atmosferasyna CO2 zyňyndylary azaldy

Dünýädäki koronawirus pandemiýasy döwründe Ýeriň atmosferasyna uglerod zyňyndylary 8% azaldy. Muny Karlsrue Tehnologik institutynyň (Germaniýa) alymlarynyň geçiren barlaglary netijesinde anyklamak başartdy. Özleriniň iş materialyny olar “Remote Sensing” žurnalynda neşir etdiler. Bu barada tnv.ru habar berýär.

Barlagy geçirijiler ýokary derejede takyk infragyzyl spektrometrleriň kömegi bilen alnan atmosferanyň dürli gatlaklarynda gazyň düzümi baradaky maglumatlary seljerdiler. Pandemiýa sebäpli ýüze çykan az-kem üýtgeşmeleri dowam edýän antropogen zyňyndylar we derýalaryň hem-de ösümlik örtüginiň tebigy özgerijiligi sebäpli gönüden-göni kesgitlemek kyn bolýar. Şonuň üçin maglumatlar atmosferada uglerodyň ýygnanmagynyň 2020-nji ýyldaky çaklamalary bilen deňeşdirildi.
Bu üýtgeşmäniň esasy sebäbi adamlar tarapyndan awtomobilleriň we ulagyň beýleki görnüşleriniň az ulanylmagy boldy. Muňa garamazdan, alymlar kömürturşy gazyň konsentrasiýasynyň öňküsi ýaly galandygyny bellediler.
Uglerod zyňyndylarynyň planetanyň atmosferasyna hakyky täsirini gazanmak we global gyzmanyň öňüni almak üçin zyňyndylaryň azalmagy her ýyl bolmaly. Alymlaryň çaklamasy boýunça, eger-de her ýylda zyňyndylar 8% azaldylsa, onda 2055-nji ýyla çenli nol derejesine ýetmek mümkin bolar.