Setýen "Barselonanyň" üstünden kazyýete arz eder

Setýen "Barselonanyň" üstünden kazyýete arz eder

"Barselonanyň" öňki baş tälimçisi Enrike Setýen katalon klubynyň üstünden kazyýete arz eder. 61 ýaşly hünärmen bu barada öz Twitter sahypasynda mälim etdi diýip, Gazeta.ru ýazýar.

Setýen şägirtleri Çempionlar ligasynyň çärýek finalynda "Bawariýadan" 2-8 hasabynda ýeňlişe sezewar bolandan soň, 17-nji awgustda wezipesinden boşadyldy. Ýöne "Barselona" hyzmatdaşlygyň tamamlanandygy baradaky resmi kagyzlara soň — 17-nji sentýabrda gol çekdi.
Setýeniň aýdyşy ýaly, klubyň prezidenti Hosep Mariýa Bartomeu şertnamanyň ýatyrylmagynyň şertleri barada oňa habar bermändir. Şonuň üçin hem Setýen gök-narynçlardan 4 million ýewro öwez tölegini talap edýär.

“Ýokarda agzalanlar sebäpli, degişli kazyýet işini açmak bilen, dawany çözmegi aklawçylarymyza ynanmaly bolduk. Şeýle ädimi hukuklarymyzy goramak we şol wagt "Barselona" bilen ylalaşylan şertlere ýetmek üçin ätdik" - diýip, tälimçi aýtdy.

Setýen "Barselonada" 2020-nji ýylyň 13-nji ýanwarynda işinden boşadylan Ernesto Walwerdiň ornuna tälimçilige geçipdi. Onuň ýolbaşçylygynda gök-narynçlar Ispaniýanyň çempionatyny ikinji orunda tamamlady.