Koreýa Respublikasy Türkmenistana lukmançylyk hem-de şahsy goranyş serişdelerini iberdi

Koreýa Respublikasy Türkmenistana lukmançylyk hem-de şahsy goranyş serişdelerini iberdi

28-nji awgustda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň we Koreýa Respublikasynyň Prezidenti Mun Çže Iniň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.

Söhbetdeşligiň barşynda Gurbanguly Berdimuhamedow koreý tarapyna Türkmenistana lukmançylyk hem-de şahsy goranyş serişdeleriniň iberilendigi üçin tüýs ýürekden minnetdarlyk bildirip, bu ädime iki halkyň arasyndaky dostlugyň we özara ynanyşmagyň hakyky aýdyň ýüze çykmasy hökmünde baha berýändigini nygtady.
Netijeli gepleşikleriň çäklerinde taraplar iki ýurduň daşary syýasat edaralaryny hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge we işjeňleşdirmäge, özara bähbitli gatnaşyklary giňeltmek meseleleriniň üstünde mundan beýläk-de işlemäge gönükdirmegiň wajypdygy barada bir pikire geldiler.
Ulag ulgamynyň binýadyny döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamanyň çäklerinde häzirki wagtda Türkmenistana gelip gowşan bütin dünýäde meşhur «Hyundai» awtobuslarynyň nobatdaky uly tapgyry, ýagny 400-si şeýle ysnyşykly gatnaşyklaryň aýdyň netijeleriniň biridir.
Häzirki wagtda tutuş adamzadyň ýüzbe-ýüz bolan täze, örän howply wehimi — COVID-19 täze görnüşli ýokanç keseli nazara almak bilen, iki ýurduň degişli edaralarynyň arasyndaky ysnyşykly gatnaşyklar örän wajyp hasaplanylýar.
Nygtalyşy ýaly, giň çäkleri gurşap alan hem-de dünýäniň köp döwletleriniň we halklarynyň adaty durmuşyny üýtgedýän koronawirus pandemiýasyna garşy netijeli göreşmek ähli halkara jemgyýetçilikden bilelikde hereket etmegi talap edýär.
Prezident Mun Çže In Gurbanguly Berdimuhamedowy ýetip gelýän döwlet baýramlary bilen gutlady we bu dabaralara gatnaşmak üçin Koreýa Respublikasynyň ýokary wezipeli wekilini ugradýandygyny belledi.