Italiýa koronawirus epidemiýasynyň ikinji tolkunynyň gelmeginden howatyrlanýar

Italiýa koronawirus epidemiýasynyň ikinji tolkunynyň gelmeginden howatyrlanýar

Italiýanyň hökümeti ýurduň aeroportlarynda we portlarynda “howp astyndaky ýurtlardan” dolanyp gelýänler üçin koronawirusa ekspres-barlagyny geçirmek işini gurnamagy göz öňünde tutýar. Bu barada Sky korporasiýasyna salgylanyp, regnum.ru habar berýär.

Bu ýurtlara aragatnaşygyň eýýäm dikeldilen dört sany Ýewropa ýurdy girýär — Ispaniýa, Gresiýa, Horwatiýa we Malta. Saglygy goraýyş ministrliginde bu ýurtlardan raýatlaryň dynç alyşdan soň dolanyp gelmegi Italiýa epidemiýanyň ikinji tolkunyny getirer diýip ätiýaç edýärler.
Soňky maglumatlar boýunça, Italiýada “koronawirus pnewmoniýasy” diagnozy bilen tassyklanan 35 209 adam ýogaldy, 202 248 adam gutuldy. Gutulan we ýogalan adamlary hasaba alanyňda, koronawirusy göterijileriň umumy sany epidemiýanyň tutuş döwrüniň içinde 250 825-e barabar bolýar. Häzirki wagtda 13 368 adam kesellän.