Türkmenistanyň milli ýygyndysy FIDE Bütindünýä Küşt Olimpiadasynda çykyşyna başlaýar

Türkmenistanyň milli ýygyndysy FIDE Bütindünýä Küşt Olimpiadasynda çykyşyna başlaýar

Şu gün Türkmenistanyň küşt boýunça milli ýygyndysynyň topary FIDE Ilkinji Bütindünýä Küşt Onlaýn Olimpiadasynda çykyş edip başlar.

Bäsleşigiň özi 25-nji iýulda başlanypdy we açylyş dabarasy şondan bir gün öň geçirildi. Bäsleşige dünýäniň jemi 163 milli onlaýn-ýygyndysy gatnaşýar.
Her topara 6 küştçi - 3 erkek, 3 aýal wekilçilik edýär we ätiýaçdakylaryň hem sany şonçadyr. Şonuň bilen birlikde hem, çykyş etjek her toparyň düzüminde heniz 20 ýaşamadyk bir oýunçy bolmaly.
Toparlar başda bäş diwiziona bölünýär, şondan soň olaryň ýeňijileri pleý-off tapgyryna çykar. Bäsleşigiň tertibine görä, türkmenleriň onlaýn ýygyndysy öz çykyşlaryna 12-nji awgustda başlajak Ikinji diwizionda girişer.

"Türkmenistanyň ýygyndysynyň bu ýaryşa gatnaşýan iň ýaş toparlaryň biridigini aýratyn bellemek gerek. Biziň ýygyndymyzdaky türgenlerimiziň ortaça ýaşy 20-ä deňdir" - diýip, Türkmenistanyň Milli Küşt federasiýasynyň başlygy Myratdurdy Haşaýew aýdýar.

Milli ýygyndymyzyň esasy düzümine Saparmyrat we Ýusup Atabaýewler, Azat Nurmämmedow, Bahar Hallaýewa, Jemal Öwezdurdyýewa we Annagözel Mekanowa dagy girdiler.
S.Atabaýew bilen A.Mekanowa mekdep okuwçylarynyň arasynda küşt boýunça dünýä çempiony boldular, A.Nurmamedow Aziýa çempionatynda ýeňiji boldy. B.Hallaýewa bilen D.Orazdurdyýewa bolsa - Türkmenistanyň çempiony.
Bütindünýä Küşt Onlaýn Olimpiadasy 2021-nji ýylyň tomsuna yza süýşürilen Moskwada geçirilen Bütindünýä küşt olimpiadasyna sanly alternatiwa hökmünde guralýar. Duşuşyklar dünýäniň iň iri “Chess.com” onlaýn platformasynda geçirilýär. Oýunlar, iňlis, rus, ispan, nemes, fransuz we hytaý ýaly dünýäniň köp dillerinde teswirler bilen onlaýn ýaýlyma berilýär.
Onlaýn bäsleşigiň ýeňijisi 2020-nji ýylyň 30-njy awgustynda yglan ediler.