Hünärmenler ygtybarly paroly nädip oýlap tapmalydygyny maslahat berdiler

Hünärmenler ygtybarly paroly nädip oýlap tapmalydygyny maslahat berdiler

Häzirki zaman dünýäsinde şahsy maglumatlary goramak meselesiniň ýörgünli bolup durýandygy gizlin däldir. Kyn paroly soňundan ony ýatdan çykarmaz ýaly nädip oýlap tapmaly?

Sputnik radiosy şunuň bilen bagly peýdaly maslahatlary bilen paýlaşdy.
Parollaryň menejerleri ygtybarlydygyna garamazdan, ýatda saklanylmasy kyn bolan awtomatik ýagdaýda antiwirus programmalaryny döretmegi teklip edýärler. Hünärmenler nyşanlaryň, harplaryň we sanlaryň dürli belgide birleşmesini ulanmagy maslahat berýärler. Ýöne şeýle parolyň çalt ýatdan çykmak ähtimallygy bar, şonuň üçin belgileriň ygtybarly birleşmesini özüň oýlap tapmaly bolýar, bu gaty bir kyn däl.
Hünärmenler şahsy maglumatlaryň ýitmeginden gaçmaga we oýlanyp tapylan belgiler toplumyny aňsatlyk bilen ýatda saklamaga kömek etjek maslahatlary bilen paýlaşdylar.

  1. Örän gowy parol – bu on alty belgiden az bolmadyk parol. Belli bolan sözüň harplaryny sanlar bilen gezekleşdirip ýazmaly. Olar tertip boýunça ýa-da üstaşyr dowam etdirilip bilner. Meselem – A1m2a3n4D5u6r7d8y.
  2. Iň gowusy öz adyňy däl-de, başga bir ady ulanmaly. Meselem, uly synplarda partadaşyň adyny. Ol ýatdan hem çykmaz we ony bilmek hem kyn bolar.
  3. Şol bir paroly hemme serwisler üçin ulanmaly däl: siz tarapyndan oýlanylan bir belgiler toplumyny bilip, aldawçylar ony galan ähli akkauntlary döwmek üçin ulanmaga synanyşarlar. Gowusy dürli atlary ulanmaly, has gowusy familiýalary, meselem, ozalky işiňden kärdeşleriňkini. Siz olary ýatdan çykarmarsyňyz, ýöne birwagt ýatdan çykarylan ofisde dostlaşan ýa-da dawalaşan adamlaryňyz barada erkin elýeterlikde maglumat tapmak bolsa aňsat iş däl.
  4. Halaýan goşgyňyzy ýatlap bilersiňiz. Diňe özüňize belli bolan haýsydyr bir dörtlemäniň birinji harplaryndan parol düzüň. Olary sanlar bilen gezekleşdirmegi ýatdan çykarmaň. Size ýakyn bolan poeziýa – bu hem şahsy ahyryn?
  5. Hemişe iki şertli barabarlygy ulanyň. Bir tarapdan, ol siziň paroly ýygy-ýygydan çalşyp durmagyňyz üçin döredilýär. Nätanyşlaryň jaňlaryna ynanmaň we “şu saýtda paroly ýatda saklamaly” meýdançasynda bellik goýmaň.
  6. Özüňizden “öňe giden” ulanyjyny döretmek gerek däl. Paroly gadymy ata-babalaryň usuly bilen kagyzda ýazmak hem bolar. Ýöne ony gapjykda we ýantorbada däl-de, hiç kimiň gözlemek barada pikir etmeýän ýerinde saklamaly.

Paroly alty aýdan uzak ulanmaly däl diýip, kiberhowpsuzlyk boýunça hünärmenler belleýärler. Ýöne eger-de paroly döretmekde hususy shemaňy oýlap tapsaň, onda olary çalşyp durmak endige öwrüler, netijede olary oýlap tapmak we çalşyrmak uly kynçylygy döretmez.

Şeýle hem okap bilersiňiz:
«Intelde» parolynyň gowşaklygy sebäpli maglumatlar ýaýrady