«Intelde» parolynyň gowşaklygy sebäpli maglumatlar ýaýrady

«Intelde» parolynyň gowşaklygy sebäpli maglumatlar ýaýrady

Näbelli haker kompýuter öndürijisi "Inteliň” serwerlerinden 20 Gb töweregi gizlin maglumatlary internete ýaýratdy. Şwesiýaly IT geňeşçisi Tilli Kottmann bu barada maglumat çap etdi diýip, RIA Nowosti habar berýär.

Kottmann bu faýllaryň näbelli çeşmeden alandygyny aýdýar. Onuň çap eden maglumatlarynyň arasynda Intel CEFDK ýükleýjileriniň, şeýle hem Amerikan kompaniýasy tarapyndan işlenip düzülen dürli platformalar üçin prosessor programma üpjünçiliginiň deslapky kodlary bar. Programma üpjünçiligindäki näsazlygy tapmak üçin korporasiýanyň birnäçe içerki gurallary birbada köpçülige hödürlendi.
Arhiw gözden geçirenden soň, Kottmann parol bilen goralýan zip-arhiwlerini tapypdyr. Şonda ol goragly faýllaryň "Intel123" ýa-da "intel123" parollaryny girizeniňden soň açylýandygyny anyklap, geň galypdyr. Ol Inteliň özünde maglumatlary goramak üçin şeýle parollaryň ulanylýandygyny öwrenipdir. Şeýle-de bolsa, bu parollar ähli arhiwleri-de açmaýan eken.
ZDNet-iň hünärmenleri maglumat ýaýramasyny derňediler we hakykatdanam Inteliň intellektual eýeçiligi barada maglumatlaryň bardygyny tassykladylar.
“Intel” eýýäm maglumat ýaýramasyny derňemäge girişdi.