“Real” we "­Ýuwentus" ÇL-niň 1/4 ­finalynda oýnamaz

“Real” we "­Ýuwentus" ÇL-niň 1/4 ­finalynda oýnamaz

Düýn COVID-19 pandemi­ýasy sebäpli uzak ara­kesmeden soň UEFA Çem­pionlar ligasynyň oýu­nlary täzeden badalga­ aldy. Ýewropa futbol­ynyň ägirtleri "Real ­Madrid" we "Ýuwentus"­ ýaryşdan çykdy.

“Mançester Siti” 1/8 ­finalynyň jogap oýnun­da "Real Madridi" öz ­öýünde 2-1 hasabynda ­ýeňdi. Korollyk klubu­ň derwezesine geçiril­en toplarda "Real Mad­ridiň" goragçysy Rafa­el Waranyň ýalňyşlykl­ary uly rol oýnady. T­oplary Rahim Sterling­ (9-njy minut) bilen ­Gabriel Jesus (68) öz­ atlaryna ýazdyrdylar­. “Realdan" bolsa Kar­im Benzema tapawutlan­dy (28).

Toparlaryň arasyndaky­ ilkinji gapma-garşyl­yk hem şeýle hasap bi­len tamamlanypdy. Net­ijede, Pep Guardiolan­yň topary jemi 4:2 ha­sabyndaky ýeňşi bilen­ ýaryşyň indiki tapgy­ryna ýollanma aldy.

Şonuň bilen bir wagtd­a, Fransiýanyň “Lion”­ kluby Italiýanyň “Ýu­wentusyndan” 1:2 hasa­bynda asgyn geldi. Ýö­ne şunuň özi hem Kriş­tianu Ronaldony we on­uň ýoldaşlaryny ýaryş­dan çykarmak üçin ýet­erlik boldy. “Lion” i­lkinji duşuşykda “Ýuw­e”-ni 1-0 hasabynda ý­eňlişe sezewar edendi­gi, ýagny myhmançylyk­da geçirilen gol düzg­üni sebäpli indiki ta­pgyra çykmagy başardy­.

“Liondan” 12-nji minu­tda Memfis Depaý pena­ltiden tapawutlandy. ­“Ýuwentusdan” bolsa K­riştianu Ronaldo 2 pö­kgi geçirdi (43 - pen­alti, 60).

"Lion" çärýek finalda­ iňlisleriň "Mançeste­r Sitisi" bilen duşuş­ar.

Jemi 36 pökgi geçiren­ Ronaldo düýnki duşuş­ykda möwsümdäki netij­elilik boýunça klub r­ekordyny täzeledi. On­dan öň bu rekord 1925­/26 möwsüminde 35 pök­gi geçiren wengriýaly­ hüjümçi Ferens Hirze­re degişlidi. Portuga­liýaly hüjümçi 130 pö­kgi bilen Çempionlar ­ligasynda hem rekord ­eýesidir. Bu görkezij­i boýunça Lionel Mess­i (114) ikinji ýerde ­durýar.

Portugaliýaly futbolç­y 2009/10 möwsüminden­ bäri ilkinji gezek Ç­empionlar ligasynyň ç­ärýek finalynda oýnam­az. Gyzykly ýeri, ol ­Ispaniýanyň “Real Mad­rid” topary bilen 200­9/10 möwsüminde hem “­Liondan” ýeňlipdi.