Türkmenistanyň Migrasiýa gullugy onlaýn nobat hyzmatyny işe girizdi

Türkmenistanyň Migrasiýa gullugy onlaýn nobat hyzmatyny işe girizdi

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy onlaýn nobat hyzmatyny işe girizdi, onuň kömegi bilen bölümiň resmi web sahypasy arkaly biometrik maglumatly pasport almak we ýolbaşçylar bilen duşuşmak üçin nobata ýazylyp bolýar. Bu barada TDMG-niň metbugat gullugy habar berýär.

Raýatlar biometrik maglumatly pasportlaryny almak üçin elektron nobatda hasaba durup bilerler we Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugynyň ygtyýarlyklaryndaky meseleler boýunça ýokary wezipeli adamlar bilen duşuşyp bilerler. Täze hyzmat raýatlara wagty tygşytlamaga we amatly wagtda resminamalary tabşyrmak üçin nobata durmaga mümkinçilik berer.
Onlaýn nobata durmak üçin bir adam TDMG-niň zerur bölümini saýlamaly, adam sanyny görkezmeli, wagty we senesini saýlamaly, şahsy we pasport maglumatlaryny görkezmeli, şeýle hem Altyn Asyr bank karty arkaly hyzmat üçin tölemeli. Ulanyjy onlaýn nobatda hasaba alnanda, onuň telefonyna nobat belgisi we takmynan kabul ediljek wagty görkezilen SMS habary geler.
Guramanyň onlaýn hyzmatynda biometrik maglumatly pasportlaryny almak we çalyşmak üçin arza bermek mümkinçiligi hem döredilen.
Ony doldurmazdan ozal bilmeli zatlar:

  • Özüňize amatly wagty saýlaň;
  • Saýlanan wagtyňyzdan 10 minut öň geliň;
  • Bellenilen wagtdan gijä galsaňyz, nobata täzeden durmaly bolarsyňyz;
  • Ulgamyň üsti bilen biometrik pasporty dolduryp, müdirlikleriň/bölümleriň ýolbaşçylary bilen migrasiýa meseleleri boýunça duşuşmaga ýazylyp bilersiňiz;
  • Onlaýn nobata ýazylmak hyzmaty töleglidir.