Türkmenistanyň çäginde Russiýanyň raýatlygyny almak güýjüni ýitirdi — RF-iň Ilçihanasy

Türkmenistanyň çäginde Russiýanyň raýatlygyny almak güýjüni ýitirdi — RF-iň Ilçihanasy

Russiýa Federasiýasynyň Türkmenistandaky Ilçihanasy "Russiýa Federasiýasynyň raýatlygy barada" Federal Kanuna girizilen üýtgetmelere laýyklykda, şu Kanunyň 14-nji maddasynyň 1-nji bölüminiň "A" bendiniň - "Kämillik ýaşyna ýeten şahsyň ene-atasynyň biri - Russiýa Federasiýasynyň raýaty tarapyndan Türkmenistanyň çäginde rus raýatlygyny almagynyň" güýjüni ýitirendigini habar berýär.

2020-nji ýylyň 24-nji iýulyndan başlap, ýokarda agzalan kadalar Russiýa Federasiýasynyň çäginde hemişelik ýaşaýan şahslara Russiýanyň Içeri işler ministrliginiň territorial organlarynda raýatlyk almak üçin esas bolar.
Raýatlygy bolmadyk adamlar we kämillik ýaşyna ýetmedik çagalar üçin Russiýanyň raýatlygyny almagyň tertibi öňküligine galýar.
Kanunyň täze wersiýasyny ilçihananyň web sahypasyndan ýükläp almak mümkin.