Aşgabatda bazarlaryň işi wagtlaýyn çäklendirildi

Aşgabatda bazarlaryň işi wagtlaýyn çäklendirildi

21-nji iýuldan başlap, şäher bazarlarynyň ählisiniň işi çäklendirildi. Egin-eşik, senagat we gurluşyk harytlarynyň dükanlary arassaçylyk işlerini geçirmek maksady bilen ýapyldy.

Azyk harytlary dükanlary, şeýle hem başlangyç zerurlyk sarp ediş harytlarynyň dükanlary adaty tertipde hereket eder.
Arassaçylyk çäreleri iýul aýynyň ahyryna çenli dowam eder.
Şeýle hem bu döwürde hyzmatlar ulgamyna degişli edaralar we kärhanalar — kinoteatrlar, teatrlar, seýilgähler, oýun attraksionlary, muzeýler, gözellik salonlary, dellekhanalar, hammamlar, geýim arassalaýjylar (himçistkalar) we tikinçilik atelýeleri ýapylar. Şol sanda, basseýnler, fitnes we aerobika klublary ýaly sport desgalary, gysga möhletli tölegli kurslar we oýun merkezleri wagtlaýyn ýapylar.
Sişenbe gününden aýyň ahyryna çenli jemgyýetçilik naharhanalary – restoranlar, kafeler, barlar, naharhanalar we çaýhanalar işlemez. Şol bir wagtyň özünde, jemgyýetçilik naharhanalary tagamlary ilata sargyt boýunça eltip biler.