Ukyny ýitirmegiň zyýany

Ukyny ýitirmegiň zyýany

Ukusyzlygyň ösmeginiň köp sanly sebäpleri bar. Psihiki we beden häsiýetli keseller, duýgularyň göterilmegi, derman serişdeleri, zyýanly endikler we ukudan öň köp iýmek onuň esasyny düzýär. Insomniýany döredýän keselleriň hatarynda parkinsonizmi, gipertireozy, depressiýa bozulmalaryny, newroz, böwrek kesellerini we artriti görkezmek bolar. Adamlaryň durmuş, iş we ählumumy meseleler baradaky aladalanmalary hem sagdyn uka ýaramaz täsirini ýetirýär. Şular barada trend.az saýtynda ylmy maglumatlardyr çaklamalar paýlaşylýar.

Ukusyzlygy bejermeseň, nämelere howp salýar? Ýadyň peselmegi ýürek-damar keselleriniň ösüş töwekgelçiligini ýokarlandyrýar. Meselem, miokardyň infarkty ýa-da insult, metobolizm hadysasynyň ýaramazlaşmagy artykmaç agramlylyga getirip, neýrodegeneratiw keselleriň döremek howpuny artdyrýar. Mundan başga-da, ukusyzlyk, gaharlylyga, gaýraüzülmelere uýgunlaşylmagyna, stres ýagdaýlaryny göterip bilmezlige, dowamly ýadawlyk sindromyna getirip biler.
Iki gije ukusyzlykdan soň adamyň bedeninde glýukozanyň metabolizmi we immun ulgamyň işi bozulýar. Üç gije ukusyzlykdan soň beýnä zeper ýetmeler başlanýar. Ukusyzlygy bejermegiň adaty we adaty däl ýaly köp sanly usullary bar.
Iňňe goýmak, dynç almak we ukudan dem almak, ýoga, fitoterapiýa, ukynyň gigiýenasy (režimi berjaý etmek, kadaly iýmitlenmek, uky üçin rahat şertler) arkaly ukusyzlyk adaty däl usullarda bejerilýär. Adaty usul bolsa, elbetde, derman serişdelerini içmekdir.
Ukusyzlyga garşy hemmetaraplaýyn oňat derman serişdesi ýokdur. Uky tutduryjy dermanlaryň köpüsi özüne öwrenişdirýär, şoňa görä-de, olary 15-20 günden artyk içmek maslahat berilmeýär. Uky tutduryjy dermandan soň günüň dowamynda ukuçyllyk duýgusy ýüze çykmaly däl. Ol dermanlar lukman tarapyndan ýazylyp berilmelidir.