Haýsy gök önümler dişimizi berkidýär?

Haýsy gök önümler dişimizi berkidýär?

Atyzlardan alnan gök önümleriň köpüsini diş agyryny bejermekde we öňüni almakda ulanyp bolýar. Haýsy önümleriň witaminlerdir mikroelementlere baýdygyny lukman-stomatolog Oleg Kuş aif.ru saýtynda gürrüň berdi. Lukmanyň maslahatlaryny mir24.tv paýlaşýar.

Düzüminde alma turşusynyň bardygy sebäpli, klubnika dişleri oňat  agardýar. Munuň üçin klubnikadan pýure taýýarlap, adaty diş ýuwujy serişdesinden soň onuň bilen dişiňi arassalamak ýeterlik. Lukmanlar diş syrçasyna zeper ýetirmezlik üçin şeýle prosedurany aýda bir gezekden köp etmegi maslahat bermeýärler.
Gök otlar diş süňki üçin peýdaly bolan fosfora baýdyr. Kelemdir sogandan, ukropdyr ysmanakdan taýýarlanan işdäaçarlary her gün iýmek dişleri berkidýär. Käşirde saklanýan A witamin diş syrçasyny berkitse, gury käşiri çeýnemek dişdäki ýukajyk örtükleri aýyrmaga kömek edýär.
Sarymsak antiseptik häsiýete eýedir, şonuň üçin ol agyz boşlugyndaky zyýanly bakteriýalary ýok edýär hem-de dürli görnüşli şikesleri bejermekde peýdalanylýar. Sogany bolsa çişleriň öňüni almak üçin ulanmak bolar. Dişdäki agyryny aýyrmakda ýeralmasy peýdalydyr. Onuň üçin dişiň agyrýan ýerine ýeralmanyň kiçijek bölegini goýmak ýeterlik.