«Saraý» PÝGG-niň jerimelerini onlaýn tölemek mümkinçiligini hödürleýär

«Saraý» PÝGG-niň jerimelerini onlaýn tölemek mümkinçiligini hödürleýär

«Saraý» mobil programmasynyň täzelenen görnüşiniň üsti bilen ulanyjylar indi polisiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň jerimelerini onlaýn görnüşde töläp bilerler.

Programmanyň täzelenen görnüşinde «PÝGG jerime tölegi» bölümi peýda boldy. Onuň üsti bilen ulanyjylar PÝGG-niň işgärleri tarapyndan salnan jerimeleri töläp bilerler. Munuň üçin ulanyjy degişli maglumatlaryny, hususan-da, kararyň belgisini, adyny we familiýasyny, ulagyň belgisini, telefon belgisini hem-de jerimäniň möçberini girizmeli. Ondan soňra «Altyn asyr» bank kartynyň maglumatlaryny doldurmaly.
Programmadan peýdalanmak üçin Google play-den we Appstore-den «Saraý» programmasynyň täzelenen görnüşini mobil telefonyňyza ýükläp almaly.
«Saraý» programmasy 2019-njy ýylda işläp başlady. Söwda we reklama hyzmatlaryndan başga-da, bu programma birnäçe jemagat hyzmatlary üçin hem onlaýn töleg mümkinçiliklerini hödürleýär. Hususan-da, bu programmanyň üsti bilen ulanyjylar howa ýol gatnawlary üçin biletleri onlaýn satyn alyp bilýärler, şeýle hem «Altyn Asyr», AŞTU-telefon, AŞTU-IPTV, AŞTU-Internet, Telekom-Internet üçin onlaýn tölegleri geçirip bilýärler.
«Saraý» geljekde beýleki jemagat hyzmatlary üçin tölegleri hem onlaýn görnüşde mobil programmasyndan tölemek mümkinçiligini goşmagy meýilleşdirýär.
Programmany Google play-den we Appstore-den ýükläp alyp bilersiňiz.
Elektron salgysy: https://saray.tm/redirect/app