Smartfon beýnä nähili täsir edýär?

Smartfon beýnä nähili täsir edýär?

Smartfony adamy dürli maglumatlary ýatda saklamakdan azat edýän daşarky ýat diýip atlandyrmak bolar. Munuň beýnä nähili täsir edýändigini biologiýa ylymlarynyň doktory, psihofiziolog Aleksandr Kaplan gürrüň berdi diýip, inforeactor.ru belleýär.
Eger-de bellikleri, ýatlatmalary, sanawy we beýleki zatlary bellemek üçin smartfonuňy yzygiderli ulansaň, wagtyň geçmegi bilen beýni daşarky ýat bilen köp işleşmäge öwrenişýär. Doly derejeli işlemezlik sebäpli, beýni mehanizminiň gowşaýan wagty gelýär.
Beýnä aşa agramyň düşmegi hem adamyň ýadyna ýaramaz täsir edip bilýär. 

“Beýni tebigaty boýunça islendik maglumaty seljermek üçin öňünden taýýar bolýar, ýogsam bu maglumatlaryň “zerurdygyny” ýa-da “zerur däldigini” kesgitläp bolmaýar. Şonuň üçin, eger “zerur däl” maglumatlaryň paýy uly bolsa, onda beýni resurslarynyň köp bölegini biderek sarp etmäge mejbur bolýar” – diýip, professor Kaplan düşündirýär.

Şol bir wagtyň özünde ol rahatlanmagyň ýa-da aşa işlemegiň netijesinde ýadyň bozulmagyndan gorkup, smartfonlardan ýüz öwürmezlige çagyrýar. Professor gajetleri oýlanyşykly ulanmagy we boş wagtyňy olara sarp etmezligi maslahat berýär.