Kitap okamaklyk kyn ýagdaýlarda netijeli çözgüt tapmaga kömek edýär

Kitap okamaklyk kyn ýagdaýlarda netijeli çözgüt tapmaga kömek edýär

Edebiýaty okamak adamyň aragatnaşyk endiklerini kämilleşdirmäge we adamlaryň arasyndaky gatnaşyklaryň çylşyrymlylygyna düşünmäge kömek edýär diýip, EVO-RUS.COM belleýär.

Çeşmäniň maglumatlaryna görä, hünärmenler kitap okamagyň faktlary has gowy ýatda saklamaga, emosional intellekti ýokarlandyrmaga mümkinçilik berýändigini anykladylar. 
Köp sanly ylmy işler gysga möhletde okamagyň, ilkinji nobatda, empatiýany ösdürmäge ýardam edýändigini görkezýär. Gahrymanlar bilen tanyşlyk, olara duýgudaşlyk etmek biziň emosional intellektimizi ýokarlandyrýar. Muny Roçester uniwersitetiniň alymy Dewid Dodell-Federiň ýolbaşçylygynda geçirilen tejribe subut etdi. Alym, ylmy eserlerden tapawutlylykda, çeper edebiýaty okamak, sosial we aň-bilim işiniň kämilleşmegine sebäp bolýar diýen netijäni çykardy.
Beýleki bir alymlar haýal okamagyň ünslüligi güýçlendirýändigini we kyn maglumatlary çalt kabul etmäge kömek edýändigini anykladylar. Mundan başga-da, edebiýatyň kömegi bilen adam kyn meseleleriň alternatiw çözgütlerini has netijeli gözlemegi öwrenýär. 
Alymlaryň aýtmagyna görä, kitaplary yzygiderli okamak psihiki näsazlyklaryň ýüze çykma howpuny otuz göterim azaldýar. Edebiýat uky bilen bagly näsazlyklara garşy durmaga kömek edýär, nerw ulgamyny rahatlandyrýar. Çagalykdan kitap okamagy halaýan adamlaryň göz öňüne getirmeleri has işjeň bolýar.