Ter sykylan miwe şiresiniň peýdasy hem-de zyýany barada

Ter sykylan miwe şiresiniň peýdasy hem-de zyýany barada

Ter sykylan miwe şiresiniň ýüz göterim peýdasy bar ýaly görünse-de, bu içgiler bedene belli bir derejede zyýanly täsir hem ýetirip bilýärler diýip, health.mail.ru belleýär.

Peýdaly täsirleri
Terligine sykylan pyrtykal şiresi beýni üçin peýdalydyr. Eger-de siz özüňizi ukusyz we ysgynsyz duýsaňyz, bir stakan pyrtykal şiresini içiň, şonda ýadawlygyňyz dep bolar diýip, Riding uniwersitetiniň (Beýik Britaniýa) alymlary maslahat berýärler. Bir stakan pyrtykal içgisinde pektinleriň gündelik normasynyň 15-20%-i saklanýar. Alymlar ter alma şiresiniň adamyň tutuş bedeni we ulgamlary üçin diýen ýaly peýdaly bolan polifenollara baýdygyny tassyklaýarlar. Geýdelbergde alma şiresiniň rak keselleriniň öňüni almak üçin zerurdygy barada netijä gelindi. Braziliýaly hünärmenler agyr metaldan zäherlenmede hökman alma suwuny içmelidigini anykladylar.
Gök önüm şiresiniň düzüminde miwe suwlaryna garanda şeker az bolýar, olaryň kaloriýasy hem az. Gök önüm şiresindäki iýmit süýümleri iýmit siňdirişe oňyn täsir edýär. Terligine sykylan käşir şiresi deri üçin peýdaly, ol düzümindäki beta-karotiniň kömegi bilen saçlary güýçlendirýär we olara jan berýär, dyrnaklara hem oňyn täsirini ýetirýär.
Düzüminde ýokary hilli demriň bardygy sebäpli şugundyr şiresi
gan öýjükleriniň (eritrositleriň) emele gelmegine kömek edýär we ol ganazlykdan ejir çekýänler üçin peýdalydyr. Ýöne aşgazan-içege keselleri güýçlenen ýagdaýynda, şugundyr şiresi zyýanlydyr.

Zyýanly täsirleri
Ir-iýmişden ýa-da gök önümden sykylan şire suwy kletçatkalary saklamaýar, ýöne onda gana düşüp, glýukozanyň derejesini ýokarlandyrýan tebigy şekeriň düzümi ýokarydyr. Soňlugy bilen şeýle içgiler süýji keseliniň döremegine sebäp bolup biler. Iň gowusy, ter pyrtykaly suw bilen iýmeli.

Şire suwlaryny içmegiň düzgünleri
Şire suwlaryny taýýarlanylandan soň, 15-20 minudyň içinde içmek maslahat berilýär, sebäbi köp witaminler howanyň täsiri we temperaturanyň üýtgäp durmagy bilen ýok bolýar.
Nahar wagtynda ýa-da nahardan soň turbajyk arkaly içmeli, şondan soň kislota derejesini peseltmek üçin agzyňyzy suw bilen çaýkamaly.
Ajöze içmäň! Çünki, içgide aşgazan-içege ýolunyň nemli bardalaryny gyjyndyryp, ganyň düzüminde glýukozanyň derejesini üýtgedip bilýän miwe turşulary we tebigy şeker bar.