Derman sözüň peýdasy subut edildi

Derman sözüň peýdasy subut edildi

Goldaw beriji sözler göçgün, gazaply ýagdaýda bolan adamlara oňyn täsir edýär. Şeýle netijä amerikan alymlary geldi diýip, politexpert.net habar berýär.

Barlag işleriniň dowamynda hünärmenler gahar-gazapda bolan adamyň keýpiniň göwünlik berilse, wagtyň geçmegi bilen gowulaşýandygyny anykladylar. Ogaýo ştatyndaky uniwersitetiň alymlary 300 talybyň gatnaşmagynda üç tejribe geçirdiler. Synaga gatnaşyjylardan aşa gahar-gazapda bolan wagtlaryny ýatlamak soraldy.
Şol wagt alymlar talyplarda položitel duýgularyň ýokdugyny we ýigrenç, gorky hem-de gynanç duýgularynyň ýüze çykandygyny bellige aldylar. Şonuň bilen birlikde, oglanlara we gyzlara goldaw sözleri aýdylmasa, olaryň keýpiniň erbetleşmeginiň dowam edýändigine syn edildi.
Alymlar barlaglarynyň netijelerini terapewtik maksatlarda ulanmagyň zerurdygyny belläp geçýärler.