Smartfon haçan könelip başlaýar

Smartfon haçan könelip başlaýar

Islendik smartfon ulanylyşyň birinji ýylyndan soň könelip başlaýar. Bu onuň fiziki we modeli taýdan könelmegi bilen baglanyşyklydyr diýip, Telecomdaily informasion-analitik agentliginiň müdiri Denis Kuskow “Praým” agentligine gürrüň berdi.

“Haçan-da akkumulýator bilen bagly nähilidir bir näsazlyklar ýüze çykyp başlanda, täze telefony almak barada pikir etmek bolar. Smartfondan işjeň peýdalanýan adamlar bir ýyl geçenden soň, batareýiň zarýady az saklaýandygyny ýa-da gyzyp başlaýandygyny görýärler” – diýip, ol düşündirýär.

Ýöne batareýi çalyşmak diňe wagtlaýyn kömek edip biler. Üstesine-de, çalşylan akkumulýator täze ýaly işlemez, birnäçe aý geçenden soň, ol edil köne ýaly bolup başlar diýip, Kuskow sözüniň üstüni ýetirýär.

“Gowşak akkumulýatorly telefony birnäçe wagtlyk ulanyp bolýan bolsa-da, programmasyz oňup bolmaz. Eger siz telefonyň goşmaça ýüklemelerden baş çykaryp bilmeýändigini, programmalaryň doňup ýa-da öçüp başlandygyny görseňiz, onda telefony çalyşmalydyr” – diýip, ol belledi.

Smartfonuň modeli taýdan könelmegi barada aýdylanda, bu tarap, esasan, gajetiň eýesine bagly bolýar. Eger-de smartfonuň eýesi diňe täze önümleri ulanýan bolsa, onda telefonuň könelmegi ýylda bir gezek, hatda iki gezek hem ýüze çykýar diýip, Kuskow sözüni jemledi.