Putine Russiýanyň gününi baýram etmegiň senesini 1-nji iýula geçirmegi teklip etdiler

Putine Russiýanyň gününi baýram etmegiň senesini 1-nji iýula geçirmegi teklip etdiler

Prezident Wladimir Putine Russiýanyň gününi baýram edip bellemegi 12-nji iýundan 1-nji iýula geçirmek barada teklip hödürlenildi. Bu barada RT telekanalyna täze başlangyjyň awtory, Jemgyýetçilik palatasynyň agzasy, Milli ata-eneler komitetiniň başlygy Irina Wolynes gürrüň berdi. Muny lenta.ru habar berýär.
Ol 1-nji iýuly döwlet baýramçylygy we dynç güni diýip yglan etmek pikiri bilen çykyş etdi. Onuň aýtmagyna görä, bu Konstitusiýa özgertmeler girizmek boýunça ses berlenden soň mümkin boldy. Onuň pikiriçe, 12-nji iýun ýurduň raýatlarynyň köpüsinde ýurduň garaşsyzlyga eýe bolmagy bilen däl-de, SSSR-iň dargamagy bilen utgaşýar.
1-nji iýulda Russiýada Konstitusiýa boýunça ählihalk ses bermäniň jemleýji güni geçirildi. Esasy Kanuna düzediş girizmek boýunça ses berme ilkibaşda 22-nji aprelde geçirilmelidi. Ýöne koronawirus pandemiýasy sebäpli ol 25-nji iýundan 1-nji iýul aralygynda geçdi. Gatnaşyk, takmynan, 65 göterime ýetdi. 100 göterim býulleteni işlemegiň netijeleri boýunça, düzediş üçin raýatlaryň 77,92 göterimi ses berdi, 21,27 göterimi garşy boldy. 4-nji iýuldan düzedişler güýje girdi.
Russiýanyň güni ýurtda 12-nji iýunda bellenilýär, 1991-nji ýylda ol iş güni däl diýlip yglan edildi. Sene 1990-njy ýylda RSFSR-iň döwlet garaşsyzlygy barada Jarnamasynyň kabul edilmegine gabat getirildi. Köp adamlaryň ony “Russiýanyň Garaşsyzlyk güni” diýip atlandyrýandygyna garamazdan, 2002-nji ýyldan bäri ol “Russiýanyň güni” adyny göterýär.