Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

  • 17.05.2024 16:38
  • 5745
Britaniýanyň iň gadymy orkestrleriniň biri Londonda Çary Nurymowyň sazyny ýerine ýetirer

Bornmut simfoniki orkestri (BSO) 19-njy maýda Voices from the East (Gündogar owazlary) festiwalyny türkmenleriň nusgawy kompozitory Çary Nurymowyň sazy bilen açar. Orkestriň web sahypasy bu çäräniň Londonda geçiriljekdigini habar berdi.

Bu çäräniň öňüsyrasynda, ukrainaly dirižýor Kirill Karabisiň ýolbaşçylygyndaky orkestr öz ýerine ýetirmeginde Ç.Nurymowyň “Epgegiň tepbedi” (“Гибель Суховея”) baletinden sýuitanyň ýazgysyny çykardy. 17-nji maýda ýazgy Apple Music akym platformasyna çykdy.
Voices from the East taslamasy – bu türkmenistanly, azerbaýjanly, gruziýaly, ermenistanly we dirižýor Kirill Karabisiň ata watany bolan ukrainaly kompozitorlaryň sazlaryna bagyşlanan konsertler. Festiwalyň çäklerinde Roýal-Festiwal Holda (2700 orunlyk) üç konsert, şeýle hem Sautbenk merkeziniň jemgyýetçilik ýerlerinde leksiýalar we mugt çykyşlar bolar.

Çäreleriň tertibi:

  • • 13:00 - “Voices from the East: Azerbaýjan we Türkmenistan”
  • • 16:00 - “Voices from the East: Gruziýa we Ermenistan”
  • • 19:30 - “Voices from the East: Ukraina”

Ilkinji konsertiň meýilnamasyna Çary Nurymowyň (1940-1993) 2-nji simfoniýasy, şeýle hem azerbaýjan kompozitorlarynyň eserleri - Frangiz Ali-Zadeniň (1947-nji ýylda doglan) “Ertekileri” we Gara Garaýewiň (1918-1982) “Ýedi gözel” baletinden sýuta girýär.
Ikinji konsert diňleýjileri Giýa Kançeliniň we Awet Terterýanyň 3-nji simfoniýasy arkaly Gürjüstanyň we Ermenistanyň saz dünýäsine aýlar. Günüň jemleýji  konsertinde Tomas de Hartmanyň we Boris Lýatoşinskiniň eserleri, şeýle hem BSO-nyň kompozitor-rezidenti Anna Korsunyň 2023-nji ýylyň ýanwar aýynda ilkinji gezek Karabis we BSO tarapyndan ýerine ýetirilen “Terrikony” ýaňlanar.
Nurymowyň 1984-nji ýylda ýazylan ikinji simfoniýasy Indira Gandiniň ýagty ýadygärligine bagyşlanýar - kompozitor bu sazy onuň janyna kast edilenden soň döretdi. Karabisiň ýolbaşçylygyndaky orkestriň bu sazy eýýäm ýerine ýetirendigini bellemelidiris – onuň premýerasy 2022-nji ýylda Dorsetde bolupdy.
Bornmut simfoniki orkestri 1893-nji ýyldan bäri işleýär. Voices from the East festiwaly BSO-nyň Kirill Karabis bilen alyp barýan hyzmatdaşlygynyň bir bölegidir. Üstümizdäki möwsümde Karabis orkestriň baş dirižýory hökmünde 15 ýyllyk işini tamamlaýar.


düýn 18:12
5595

Türkmen animasiýalary ilkinji gezek Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar

Türkmenistan ilkinji gezek Fransiýada her ýyl geçirilýän animasion filmleriň Annecy halkara festiwalyna gatnaşýar. 1998-nji ýyldan bäri geçirilýän bu festiwala Türkmenistan Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa...

düýn 17:12
829

Aşgabatda TÜRKSOÝ-yň II teatr festiwaly geçiriler

Şu ýylyň oktýabrynda Aşgabat şäherinde Türki medeniýetiň halkara guramasyna (TÜRKSOÝ) agza ýurtlaryň II teatr festiwalyny geçirmek göz öňünde tutulýar. Festiwalyň guramaçylyk meseleleri barada wise-premýer M.Mämmedowa anna...

düýn 16:22
7374

Daşoguz welaýatynyň ýaşaýjylary Horezmşalar döwrüne degişli gadymy teňňeleri tapdylar

Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Döwkesen geňeşliginde ýaşaýjylar 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňňe, şeýle hem 61 sany altyn teňňäniň böleklerini we 8 sany dürli reňkli tapyndy tapdylar. Bu...

13.06.2024 07:39
3804

14-19-njy iýunda Aşgabadyň we Arkadag şäheriniň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

Türkmenistanyň Beýik S.Türkmenbaşy adyndaky baş akademiki drama teatry: 15.06.2024 «Mejbury tebip bolan» 19:00; 16.06.2024 «Gelin gelýär...» 19:00; 17.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00; 18.06.2024 «Gülki agşamy» 19:00...