Dünýäde Gün energiýasyny sintez gazyna öwürmek boýunça ilkinji zawod gurulýar

  • 11.09.2022 07:42
  • 14421
Dünýäde Gün energiýasyny sintez gazyna öwürmek boýunça ilkinji zawod gurulýar

Şweýsariýanyň Synhelion kompaniýasy Gün energiýasyndan sintez gazyny öndürmek üçin dünýäde ilkinji senagat kärhanasynyň gurluşygynyň başlandygy barada mälim etdi. Soň ol kynçylyksyz kerosine ýa-da benzine gaýtadan işlenip bilner diýip, “The Engineer” habar berýär. Muny novosti.kg ýetirýär.

DAWN stansiýasy energiýany geliostatlaryň kömegi bilen ýygnap, ony sintez gazyna öwrer. Häzirlikçe zawodyň kuwwatynyň ýylda 150 tonna ýangyç bolmagy meýilleşdirilýär.
2030-njy ýyla çenli şweýsariýalylar şeýle zawod stansiýalarynyň ulgamyny gurmagy maksat edinýärler. Şonda olar ýylda 875 müň tonna ýangyç öndürip bilerler.


18.11.2021 18:21
5333

Şweýsariýada koronawirusa garşy plastyryň kliniki synaglary başlar

Öňüni alyş sanjymlaryny öndürýän Emergex Vaccines Holding Limited britan kompaniýasy ikinji nesil COVID-19 sanjymynyň kliniki synaglarynyň birinji tapgyryny geçirmek üçin tassyknama aldy. Synaglar 2022-nji ýylda...

19.08.2021 16:29
9975

Şweýsariýada Pi sanyny hasaplamak boýunça dünýä rekordy goýuldy

Graubýunden amaly ylymlarynyň ýokary mekdebiniň hünärmenleri Pi sanyny hasaplamak boýunça täze rekord goýdular: olar superkompýuteriň kömegi bilen oturdan soň 62,8 trilliondan gowrak sifri anyklamagy başardylar...

29.11.2022 13:37
3075

NASA-nyň «Apollon-1» Aý arş gämisi uçuş rekordyny täzeledi

NASA Artemis 1-iň maksatnamasynyň jikme-jiklikleri baradaky habarlary paýlaşmagyny dowam edýär. Soňky habarlara görä, hemme zat diýseň oňat ýagdaýda geçýär. Bu gezek NASA missiýanyň çäklerinde uçurylan Orion arş...

29.11.2022 13:16
10175

Ýer ýüzüniň alymlary goşmaça sekuntdan ýüz öwürmegi karar etdiler

Ýer ýüzüniň ähli hronometrçileri 2035-nji ýyla çenli goşmaça sekuntdan ýüz öwürmek üçin ses berdiler. Ol ýarym asyrdan bäri her ýyl goşulyp gelinýär, bu bolsa mydama düzediş girizilip durulmaly bolýan programmalar...