NASA 2040-njy ýyla çenli Marsa gonmagy meýilleşdirýär

NASA 2040-njy ýyla çenli Marsa gonmagy meýilleşdirýär

ABŞ-nyň Milli aeronawtika we kosmos giňişligini öwrenmek boýunça edarasy (NASA) 2040-njy ýyla çenli Marsa adamy düşürmegi maksat edinýär. Bu barada guramanyň ýolbaşçysy Bill Nelsona salgylanyp, TASS habar berýär.

Ol NASA-nyň meýilnamasynyň “adamyň 2040-njy ýyla çenli Marsyň üstünde gezmegini göz öňünde tutýandygyny” aýtdy. Nelson Mars taslamasynyň üstünde işleriň dowam edýändigini belledi.

Hususan-da, NASA-nyň ýolbaşçysynyň bellemegine görä, hünärmenleriň planetada gonmak üçin aşak düşürilýän enjamlary we Marsyň hem-de Aýyň üstünde adamlary elektrik energiýasy bilen üpjün etmek üçin elektrik stansiýalaryny döretmegiň üstünde işleýändigini belledi.

Nelson adamyň Aýa gaýdyp barmagynyň we onuň orbitasynda stansiýanyň döredilmeginiň Marsy özleşdirmeklige tarap ilkinji ädimiň boljakdygyny belledi. Geljekde onda alysdaky kosmos öwrenilip bilner. 

“Biziň wezipämiz Aýda işlemekden we ýaşamakdan aljak bilimlerimizi Gün ulgamyna ýetmekdäki öňegidişlikleri dowam etdirmek üçin ulanmakdan ybarat” – diýip, Nelson aýtdy.