Mikrotolkunly peçde iýmit gyzdyrmak howplumy?

Mikrotolkunly peçde iýmit gyzdyrmak howplumy?

Iýmitleniş hünärmenleri Ýelena Motowa bilen Pawel Terehow iýmiti mikrotolkunly peçde gyzdyrylmagyň hakykatdanam howpludygyny ýa-da däldigini aýtdylar. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Bilermenler bu mesele boýunça dürli garaýyşlaryň, tapawutly pikirleriň bardygyny bellediler. Kimler mikrotolkunly peçde gyzdyrylanda önümleriň öz "gymmatyny" ýitirýändigini, kimler bolsa şonda önümleriň has ýeňil siňdirilýändigini aýdýar.

Iýmitleniş hünärmenleri iýmitleriň islendik termiki prosesden soň özüniň asyl häsiýetlerini üýtgedýändigini aýdýarlar. Şonuň bilen birlikde, Terehow biziň öwrenişen adaty naharlarymyzyň bişiriliş usulynyň hem iýmitiň ýokumyny peseldýändigini belleýär. Motowa bolsa mikrotolkunly peçleriň iýmitlere adaty ýylatmakdan gaýry täsiriniň ýokdugyny we olaryň beýleki peçlerden tapawutlanmaýandygyny aýdýar.