Şu ýylyň ýazynda ilkinji türkmen smart sagatlaryny satuwa çykarmak meýilleşdirilýär

Şu ýylyň ýazynda ilkinji türkmen smart sagatlaryny satuwa çykarmak meýilleşdirilýär

"Agzybirlik tilsimaty” bilelikdäki kärhanasy ilkinji döwlet smart-sagatlaryny öndürip başlamagy meýilleşdirýär. Bu barada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň kompýuter tehnologiýalary merkeziniň müdiri, şeýle-de bu başlangyjy ýola goýujy Hanmämmet Mollakow ORIENT bilen söhbetdeşlikde habar berdi.

Mollakowyň aýtmagyna görä, gajet “Saglyk” adyna eýe boldy, onuň kömegi bilen ulanyjylar beýleki zatlar bilen bir hatarda ýüregiň işleýşi, bedeniň temperaturasy, gan basyşy we onuň kislorod bilen üpjünçiligi we ş.m barada zerur maglumaty almak bilen, öz saglyk ýagdaýlaryna gözegçilik edip bilerler. Gurluş üç dilde – türkmen, rus we iňlis dillerinde işlär.
Programmalaryň arasynda bar bolan sport režimi türgenleşik, welosiped sürmek, suwda ýüzmek, ylgaw, tennis, golf we ş.m. wagtynda düşýän agram derejesini kesgitlemäge mümkinçilik berer. Şeýle-de, bu işleriň dowamynda smart-sagadyň eýesiniň näçe kaloriýa ýitirendigini bilmek bolar.
Ýerli smart-sagatlary 42 millimetr diametre, keramiki arka örtükli plastik korpusa eýe bolar. Ol plastik örtügi bilen deňeşdirilende signallaryň, mysal üçin, ýüregiň kardiogrammasynyň has takyk bolmagyny üpjün eder.

Mollakow daşary ýurt kompaniýalarynyň bu önüm bilen eýýäm gyzyklanandygyny belleýär.

“Smart-sagatlary önümçilige goýbermek işi başlady, önümiň özi, meýilnamalarymyza görä, şu ýylyň ýazyna çenli satuwa çykar” – diýip, ol aýtdy.