Hindi alymlary tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek üçin dron toparlaryny ulanmagy teklip etdiler

  • 25.03.2024 06:21
  • 14417
Hindi alymlary tebigy betbagtçylyklara garşy göreşmek üçin dron toparlaryny ulanmagy teklip etdiler

Hindi Ylym Institutynyň gözlegçileri bir logiki tora birikdirilen dronlary ulanmagyň täze ulgamyny döretdiler. Bu ulgam dürli tebigy betbagtçylyklara, hususan-da, tokaý ýangynlaryna garşy göreşmekde ulanylyp bilner diýip, Techxplore ýazýar.

Toparda hereket edýän dronlar biri-biri bilen “aragatnaşyk saklar” we howply ýerleriň temperaturasyna howadan gözegçilik eder. Bu ýangynyň ýaýramagynyň öňüniň, adamlara başardyşyna garanda, has netijeli alynmagyna mümkinçilik berer.
Toparyň karar beriş prosesi merkezleşdirilmedik we bellenen tabşyryklary ýerine ýetirmekde iň ýokary netijäni gazanmaklyga gönükdirilýär. Dronlardaky köp sanly datçikler zerur maglumatlary çalt ýygnamaga mümkinçilik berýär, soňra bolsa olar emeli aň tarapyndan işlenilýär.
Geljekde ykjam ýangyç guýuş we zarýad beriş stansiýalary hökmünde ulanyljak bu ulgamyň çäginde dronlary we ýerüsti pilotsyz ulaglary birleşdirmek meýilleşdirilýär.
Şeýle-de bolsa, bu ulgam entek meýdan synagyndan geçirilmedi. Dronlaryň az ýük göterijiligi we tutuş ulgamyň gymmat düşýänligi sebäpli taslama birnäçe kynçylyk bilen ýüzbe-ýüz bolar diýlip garaşylýar.


düýn 17:06
4397

Şwesiýada bir atom galyňlygyndaky altyn list döredildi

Linçeping uniwersitetiniň (Şwesiýa) alymlary ilkinji gezek bir atom galyňlygyndaky altyn list döretdiler. Şeýle gurluş altyna täze häsiýetler berdi. Dürli ýurtlaryň alymlary atomyň galyňlygynda altyn listini döretmäge...

düýn 15:06
3566

Alymlar plazma arkaly döwükleri bejermegi öwrendiler

Osaka uniwersitetiniň alymlary plazma şöhlelenmesi arkaly süňk döwükleriniň çalt bejerilmegine mümkinçilik berýän usul döretdiler. Hünärmenler tehnologiýany aýaklary döwülen laboratoriýa alakalarynda synagdan geçirdiler...

18.04.2024 15:32
8468

Guşlar düýş görýärler. Alymlar ony "ýormagy" öwrendiler

Mail.ru-nyň habar bermegine görä, Buenos-Aýres uniwersitetiniň alymlary guşlaryň düýş görýändiklerini anykladylar we, hatda olara düşünmegi hem öwrendiler. Guşlar özboluşly beden agzasy - sesini özboluşly edýän...

18.04.2024 15:20
6871

Inženerler adam derisinden zarýad alýan suw arassalaýjy oýlap tapdylar

Günorta Koreýadan we Hytaýdan inženerler topary adam derisinden zarýad almaga hem-de deňiz suwlaryny arassalamaga ukyply ykjam suw arassalaýjy süzgüji döretdiler. Pyýada ýöremek arkaly emele gelýän statiki elektrik...