Aşgabat we Arkadag şäherleriniň arasynda Türkmenistanda ilkinji elektrik otly hereket eder

  • 31.01.2024 13:16
  • 31392
Aşgabat we Arkadag şäherleriniň arasynda Türkmenistanda ilkinji elektrik otly hereket eder

Russiýanyň "RŽD" APJ Aşgabat-Arkadag ugry boýunça täze demir ýol ugruny döretmek boýunça taslamany durmuşa geçirmäge gatnaşar. Bu ugur boýunça sebitleýin ýolagçy ekspress otlusy gatnaw eder. Diňe elektrik togunda işlejek otly bu aralygy bary-ýogy 18 minutda geçer diýip, Halkara habarlar merkezi habar berýär.

Infrastruktura taslamalaryny bilelikde durmuşa geçirmek meselelerini rus kompaniýasynyň wekiliýeti "Türkmendemirýollary" agentliginiň wekilleri bilen maslahatlaşdylar.
Taraplar şeýle hem "Demirgazyk-Günorta" halkara demir ýol geçelgesi boýunça ýük daşamalary ilerletmek boýunça gepleşikleri geçirdiler, şeýle hem Gyzylarbat şäherinde wagon abatlaýyş zawodynyň durkuny täzelemek hakynda ylalaşdylar.
Beýleki meýilnamalaryň hatarynda - bitewi logistika operatoryny döretmek, Türkmenistanda "RŽD-niň" wekilhanasyny açmak meseleleri bar.
Şeýle hem türkmen demirýolçylaryny RŽD-niň Korporatiw uniwersitetinde okatmak mümkinçilikleri maslahatlaşyldy.
Duşuşygyň jemleri boýunça "RŽD Logistika" PJ bilen "Türkmenistanyň ulag-logistika merkezi" APJ-nyň arasyndaky Ähtnama goşmaça Ylalaşyga, şeýle hem "RŽD Interneşnl" bilen "Demirýollary" AGPJ-nyň arasynda degişli resminamalara gol çekildi.
Aşgabatdan Arkadaga çenli aralygy (30 km) otlynyň näçe tizlik bilen geçip biljekdigi barada TmCars baryp geçen ýylyň maý aýynda habar beripdi.

Şeýle hem biz RŽD-niň wekiliýeti üçin Arkadag şäherine we "Sarahs" stansiýasyna saparlaryň guralandygyny habar beripdik.


şu gün 07:40
4172

«Demirýollary» PJ iş tertibi boýunça halkara üstaşyr ýük gatnawlaryny işe girizdi

Milli demirýol ýük gatnawlaryny amala aşyrýan “Demirýollary” AGPJ, esasy üstaşyr geçelgeleri boýunça ugurlary açyp, öz wagtynda halkara ýük gatnawlarynyň guralandygyny habar berdi. Kesgitlenen anyk tertipde işleýän...

düýn 22:35
3649

Serdar Berdimuhamedow Hindistanyň täze bellenen ilçisinden ynanç hatyny kabul etdi

20-nji fewralda Hindistanyň Türkmenistanda täze bellenen Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi hanym Madhumita Hazarika Bhagat Prezident Serdar Berdimuhamedowa ynanç hatyny gowşurdy.  Diplomat döwlet Baştutanyna...

düýn 19:50
10149

“Öz şahyrymyz”. Özbegistan Türkmenistan bilen Magtymgulynyň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemäge taýýarlanýar

Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew beýik türkmen şahyry we akyldary Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyny giň gerimde bellemek barada karara gol çekdi. Resminama Respublikanyň Baştutanynyň resmi...

şu gün 11:45
1618

Ýewropa Komissiýasynyň başlygy Fon der Lýaýen ikinji möhlete dalaş eder

Ýewropa Komissiýasynyň (ÝK) başlygy Ursula fon der Lýaýen bu wezipede ikinji möhlet üçin dalaşgärligini hödürlejekdigini aýtdy. Muny TASS ýetirýär. Fon der Lýaýen 2019-njy ýylda ÝK-nyň başlygy bolmak mümkinçiligi...