Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahanany açdy

Serdar Berdimuhamedow Türkmenbaşy şäherinde täze köpugurly hassahanany açdy

15-nji aprelde Türkmenbaşy şäherinde 400 orunlyk täze köpugurly hassahana açylyp ulanmaga berildi. Onuň açylyş dabarasyna Balkan welaýatynda toý saparynda bolýan Serdar Berdimuhamedow gatnaşdy.

Hazaryň kenarynda 2019-njy ýylyň martynda gurluşygyna başlanan 7 gatly hassahanada dürli keselleriň öňüni almak, olary anyklamak hem-de bejermek işleri göwnejaý ýola goýuldy. «Ussat inžener» hususy kärhanasy tarapyndan gurlan dünýä derejesindäki hassahanada bölümleriň 27-si hereket eder.
Olaryň hatarynda dolandyryş; maslahat beriş; funksional anyklaýyş; şöhle bilen anyklaýyş; kabul ediş; dogrum; ginekologiýa; göwrelileriň patologiýasy; çaga kesellerini we bäbekleriň patologiýasyny özünde jemleýän çaga keselleri; çagalar hirurgiýasy; äň-ýüz hirurgiýasyny öz içine alýan otolaringologiýa; angiohirurgiýa, ýanyk, oftalmologiýa orunlary bolan umumy hirurgiýa; uroandrologiýa; neýrotrawmatologiýa; iç keseller; newrologiýa; endokrinologiýa; toksikologiýa we gemodializ; kardiologiýa; onkologiýa; stomatologiýa; anesteziologiýa we reanimasiýa; operasiýa; tiz kömek; fizioterapiýa we dikeldiş; merkezleşdirilen barlaghana bölümleri hem-de gan banky bar.