Hytaýda koronawirusa garşy spreý waksina döredildi

Hytaýda koronawirusa garşy spreý waksina döredildi

Hytaýly alymlar dümewiň wirusyna esaslanýan COVID-19-a sanjymy döretdiler. Ol burna sepilýä spreý bolup, şonuň kömegi bilen bedende bir günüň içinde koronawirusa garşy spesifiki immunitet emele gelýär. Bu barada ferra.ru habar berýär.

Hünärmenler köpelmezligi üçin dümewiň genomyny üýtgetdiler, şol bir wagtyň özünde-de wirusly beloklary öndürdiler. Waksina homýaklarda we horýoklarda synag edildi. Synagyň ilkinji gününde gemrijilerde immunitet emele geldi. Sanjym sebäpli olaryň hijisi ejir çekmedi, hatda açyk kowid simptomy hem ýüze çykmady.

Bellenilişi ýaly, häzir Hytaýyň müňden gowrak sagdyn ýaşaýjysynyň gatnaşmagynda kliniki synaglaryň nobatdaky tapgyry başlandy.