Adam stresde wagty näme üçin saçy dökülýär? Alymlaryň jogaby

Adam stresde wagty näme üçin saçy dökülýär? Alymlaryň jogaby

Harward uniwersitetiniň alymlary adamyň stres wagtynda näme üçin saçynyň düşýändigini anykladylar. Olaryň gelen netijesine görä, bu aýratyn gormon bilen baglanyşykly ýüze çykýar. Bu barada potokmedia.ru habar berdi.

Mälim bolşy ýaly, stres käbir ýagdaýlarda saçyň ösüşiniň haýallamagyna we dökülmegine sebäp bolup bilýär. Hünärmenler bu hadysanyň sebäplerini anyklamak maksady bilen, ýörite ylmy barlag geçirdiler. Işiň netijeleri “Nature” neşiri tarapyndan çap edildi.
Neşir edilen maglumatlara görä, saçlar stres reaksiýalarynyň ösmegine jogap berýän kortizol gormony sebäpli dökülýän eken. Kortizol - böwrek üsti mäzlerde emele gelýän we bedende uglerod çalşygyny kadalaşdyrýan gormondyr.
Mundan başga-da, alymlar gemrijilerde kortikosteronyň önümçiligini çäklendirmek bilen, synag geçirip gördüler. Bu synag syçanlaryň tüýleriniň düşmesiniň kesilmegine, olarda saç follikulalarynyň işiniň dikelmegine getiripdir.